کارآیی علف کش جدید مایسترادی (فورام سولفورون + یدوسولفورون) در کنترل علف های هرز مزارع ذرت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 دانشیار بخش علف های هرز موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

3 استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

4 محقق علف های هرز مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

چکیده

به منظور بررسی کارآیی علف­ کش جـدید فـورام سولفورون + یدوسـولفورون (مایسترادی) نسبت به سـایر علف­ کش­ های مجاز در کنترل علف­ های هرز مزارع ذرت دانه­ ای، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه واقع در ماهیدشت اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در 4 تکرار و 11 تیمار انجام گرفت. در این آزمایش سه سطح (38.75 ، 46.5 و 54.25 گرم در هکتار) از علف­ کش فورام سولفورون + یدوسولفورون به همراه علف­ کش ­های نیکوسولفورون، فورام سولفورون، ریم سولفورون، فورام سولفورون + ریم سولفورون، برومایسید + وجین علف­ های هرز باریک برگ، برومایسید + نیکوسولفورون و یو 46 + وجین علف­ های هرز باریک برگ مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن، تیمار وجین کامل علف­ های هرز به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید. علف­ های هرز موجود در آزمایش شامل تاج خروس، سلمه تره، توق، قیاق و ارزن وحشی بودند. نتایج حاصله نشان داد که دزهای 38.75 و 46.5 گرم در هکتار علف­ کش فورام سولفورون + یدوسولفورون پس از تیمارهای برومایسید+ نیکوسولفورون و برومایسید+ وجین علف­ های هرز باریک برگ، توانستند به ترتیب بیش از 90 و 86 درصد علف ­های هرز ذرت را کنترل و عملکرد ذرت را به­ طور معنی­ داری افزایش دهند، لذا با توجه به پایین بودن تعداد علف­ کش­ های منـاسب جهت کنترل علف ­های هرز در مـزارع ذرت و لزوم دست ­یابی به علف­ کش­ های جدید به نظر می­ رسد استفاده از دزهای 38.75 و 46.5 گرم در هکتار علف­ کش فورام سولفورون + یدوسولفورون در تناوب با سایر علف­ کش­ های مجاز، می ­تواند نقش موثری در کنترل علف­ های هرز و افزایش عملکرد در ذرت داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Maister OD (Foramsulfuron + Idosulfuron) a New Herbicide in Controlling Weeds of Corn Fields

نویسندگان [English]

  • J. Abdi 1
  • M.A. Bagestani 2
  • A. Khorgami 3
  • P. Sabeti 4
1 Former Msc. Student of Agronomy, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran
2 Associate Prof. Department of Plant Protection Research Institute of weeds, Tehran, Iran
3 Assistant Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Khorramabad Branch, Islamic Azad University، Khorramabad, Iran
4 Staff Member., Weeds Research Center for Agriculture and Natural Resources Kermanshah, Ardabil, Iran
چکیده [English]

To evaluate the efficacy of a new herbicide Foramsulfuron +Idosulfuron (Maister OD) against other herbicides in corn fields, this experiment was fulfielld in 2010 at Mahidasht, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Kermanshah, Iran. It was concucted in randomized complete block design with four replications and 11 treatments. In this experiment, three doses of herbicides (38.75, 46.5 and 54.25 g/ha) including foramsulfuron + idosulfuron along with Nicusulfuron, ForamSulfuron, Rimsulfuron, Foramsulfuron + Rimsulfuron , Bromicid + hand weeding narrow leaf weeds, Bromicid + Nicusulfuron and U46 + hand weeding of narrow leaf weeds and a complete weeding as the control treatments were investigated. Weeds present in the field were Xanthium stromarium,Chenopedium album, Portulaca oleracea, Sorgum halepense and Setaria virdis. The results of this study showed that doses 38.75 and 46.5 g/ha of herbicide foramsulfuron + idosulfuron after treatments of Bromicid + Nicusulfuron and, Bromicid + narrow leaf weed, hand weeding respectively could control 90 and 86 % of weeds in corn field and increase its yields significantly. Because there are presently few registered herbicide available in Iran, necessity of finding proper herbicides to control weeds in corn field and based on the results oblained from this experiment it seems using 46.5 and 38-75 grams per hectare respectively of foramsulfuron + idosulfuron could be a better option than other herbicides to control weeds in corn fields and increase its seed yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Xanthium stromarium
  • Maister OD-Yield
  • Sorghum