اثر تیمار بذری سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی‌های گیاهچه‌ای گاوزبان اروپایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته‌ی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذور گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L) با سالیسیلیک اسید بر بهبود سبز کردن و رشد در مراحل اولیه آن آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و در شرایط مزرعه‌ای انجام گرفت. تیمارها شامل بذر تیمار نشده به عنوان شاهد و 5 سطح پرایمینگ با سالیسیلیک اسید (صفر یا هیدروپرایمینگ، 500، 1000، 1500، 2000 میکرومولار) بودند. نتایج نشان داد پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر میانگین تعداد روزهای سبز کردن، شاخص و درصد سبزکردن، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، سطح برگ، نسبت سطح برگ و وزن ویژه برگ اثر معنی‌داری داشت و موجب افزایش این صفات گردید، ولی بر نسبت وزن تر به وزن خشک گیاهچه تاثیر معنی‌داری نداشت. بیشترین شاخص سبز کردن، درصد سبز کردن، وزن تر و خشک گیاهچه، شاخص سطح برگ، وزن ویژه برگ و نیز کمترین میانگین تعداد روز سبز کردن (سرعت سبز کردن) و نسبت سطح برگ در گیاهان حاصل از بذرهای پرایم شده با غلظت 500 میکرومولار سالیسیلیک اسید مشاهده گردید. به نظر می‌رسد که اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید در این گیاه بر افزایش وزن خشک گیاهچه بیشتر از اثر آن بر افزایش مقدار سطح برگ بود. از سوی دیگر، غلظت‌های بالای سالیسیلیک اسید اثر ممانعت کنندگی را نشان دادند. کمترین شاخص سبز کردن، درصد سبز کردن، وزن تر و خشک گیاهچه، شاخص سطح برگ و وزن ویژه برگ و نیز بیشترین میانگین تعداد روز سبزکردن و نسبت سطح برگ مربوط به گیاهان حاصل از بذرهای پرایم شده با 2000 میکرو مولار و پس از آن مربوط به تیمار شاهد و هیدروپرایم به ­دست آمد. نتایج نشان داد پرایمینگ با سالیسیلیک اسید در غلظت مناسب در افزایش و بهبود صفات گیاهچه ­ای بسیار موثرتر از تیمار هیدروپرایمینگ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Seed Treatment with Salicylic Acid on Some Seedling Characteristics of Borage

نویسندگان [English]

  • H. Khooshehkar 1
  • F. Shekari 2
1 Former Msc. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The effects of seed priming of borage (Borago officinalis)with salicylic acid on improving its seedling traits was investigated under field condition in a complete randomized block design. Treatments consisted of untreated seeds as control, hydropriming and treatment with 500, 1000, 1500 and 2000 μM salicylic acid. Results showed that priming with salicylic acid significantly improved mean emergence time, emergence percent and index, fresh and dry weight of seedling, leaf area, leaf area ratio and specific leaf weight, but it did not affect seedling fresh weight to dry weight ratio. The highest emergence index and specific leaf weight and lowest mean emergence time (emergence rate) and leaf area ratio was found in plants which their seed were primed with 500 μM salicylic acid. It seems that seed priming with salicylic acid increased seedling dry weight more than leaf area. It was also revealed that treating seeds with the highest levels of salicylic acids resulted in negative effects on the traits measured. The lowest emergence index, emergence percent, fresh and dry weight of seedling and specific leaf weight and highest mean emergence time and leaf area ratio oblained from seedlings which primed with 2000 μM salicylic acid and followed by control and hydroprim treatments. It can be concluded that, priming with proper concentration of salicylic acid was more effective than hydropriming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • borage
  • Emergence index
  • Leaf area ratio
  • priming
  • Salicylic acid