اثر آبیاری و محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود در اراک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

این آزمایش در بهار سال 1388 به منظور بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و محلول­ پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود دیم رقم هاشم در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در 4 تکرار و در 24 کرت اجرا شد. عوامل آزمایش متشکل از دو سطح آبیاری، (آبیاری و دیم) به عنوان کرت اصلی و سه سطح محلول ­پاشی سولفات روی در مقادیر (12، 24 و 36 گرم در لیتر) به عنوان کرت فرعی بودند. نتایج نشان داد که اثرآبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه، وزن صد دانه، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام و عملکرد بیولوژیک معنی­ دار شد. اثر مصرف سطوح مختلف سولفات روی بر صفات عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک نیز در سطح احتمال 1 درصد معنی ­دار گردید. اثر متقابل عوامل مورد بررسی برهیچ یک از صفات معنی ­دار نشد. بیشترین عملکرد دانه در تیمار آبیاری تکمیلی به میزان 2/567 کیلوگرم در هکتار و مصرف سولفات روی به مقدار 36 گرم معادل 504 کیلوگرم در هکتار به ­دست آمد. بر اساس نتایج این بررسی، چنانچه رفع تنش خشکی در دوران رشد زایشی باشد، اثرات چشم گیری در افزایش و بهبود مقدار محصول تولیدی خواهد داشت. تاثیر مثبت استفاده از سولفات روی در مرحله گلدهی بر عملکرد دانه نخود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Supplementary Irrigation and Foliar Application of Zinc Sulfate on Seed Yield and its Components of Chickpea in Arak, Iran

نویسندگان [English]

  • V. Borzabadi 1
  • I. Farahani 2
1 Former MSc. Student of Agronomy, Arak Branch, Islamic Azad University،Arak, Iran
2 Former MSc. Student of Agronomy and Young Researchers club, Arak Branch, Islamic Azad University،Arak, Iran
چکیده [English]

To consider supplementary irrigation and application of different level of Zinc sulfate on yield and yield components and some physiological traits of chickpea c.v. "Hashem", this research was This study carried out in a split plot experiment based on randomized complete block design with four replications at the Research Farm of the Islamic Azad University of Arak.. Treatments applied consisted of two levels (supplementary irrigation and rain-fed condition) and three rates of the foliar zinc sulfate application (12, 24 and 36 grams). Results showed that the effects of supplementary irrigation and foliar application of fertilize grams/liter on seed yield and biological yield were significant at 1% level of probability. Highest seed yield (567.2 kg/ha) was obtained from applying supplementary irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Foliar application
  • Supplementary irrigation
  • yield
  • zinc sulfate