اثرات حذف گل و اندازه مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم سیب زمینی آگریا در دو روش کاشت در منطقه اردبیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

4 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

به منظور بررسی اثرات حذف گل و اندازه مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در دو روش کاشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط مزرعه­ ای در منطقه اردبیل اجرا شد. عاملA  دو روش کاشت شامل کاشت مینی تیوبر در جوی و کاشت در محل داغاب پشته، عامل B چهار اندازه بذری مینی تیوبر 5، 15، 25 و 35 میلی­ متر و عامل C تیمار حذف یا عدم حذف گل آذین بود. در طی دوره رشد و بعد از برداشت محصول صفات تعداد ساقه اصلی در بوته، ارتفاع بوته، تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته، عملکرد غده قابل فروش و عملکرد کل غده اندازه‌گیری شد. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که بین روش کاشت، اندازه مینی تیوبر و حذف یا عدم حذف گل آذین و اثرات متقابل آنها از نظر اکثر صفات مورد مطالعه اختلاف معنی ­داری وجود داشت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در اندازه بذری مینی تیوبر 15، 25 و 35 میلی­ متر در هر دو روش کاشت مینی تیوبر حداکثر مقدار صفات مورد مطالعه به ­دست آمد. روش کاشت مینی تیوبر در جوی نسبت به روش کاشت مینی تیوبر در محل داغاب پشته از نظر صفات مورد مطالعه برتری داشت. در حذف گل آذین نسبت به عدم حذف گل آذین اختلاف معنی­ داری در صفات مورد مطالعه مشاهده شد. ضرایب همبستگی خطی صفات مورد مطالعه نشان داد بین عملکرد غده کل با ارتفاع بوته، تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته و عملکرد غده قابل فروش رابطه مثبت و معنی­ دار وجود داشت. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش، اندازه مینی تیوبر 15 و 25 میلی ­متری و روش کاشت مینی تیوبر در جوی و حذف گل آذین، بیشترین تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد غده قابل فروش و عملکرد غده کل را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Flower Removal and Size of Mini-Tuber on the Yield and Yield Components of Agria Potato Cultivar by Using Two Methods of Planting

نویسندگان [English]

  • M. Goldust Jelodar 1
  • M.B. Khorshidi Benam 2
  • D. Hassanpanah 3
  • Sh. Azizi 4
1 Former Msc. Student of Agronomy, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
2 Assistant Prof. East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, Tabriz, Iran
3 Scientific member of Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Center, Ardabil, Iran
4 Young Researchers club،Tabriz Branch ،Islamic Azad University،Tabriz، Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of flower removal and sized of mini-tuber size on the yield and yield components of Agria potato cultivar by using two methods of planting, a factorial experiment based complete randomized blocks design with three replication was conducted in Ardabil, Iran.  Factors consisted of as two planting methods (planting mini-tuber planting in the furrow and on the ridge). B: four mini-tuber seedling sizes (5, 15, 25 and 35 mm in diameter) and C: (flowers were intact or removed. During the growing period and after harvesting the attributes measured were main stem number per plant, plant height, tuber number per plant, tuber weight per plant, marketable tuber yield and total tuber yield. The result of variance analysis showed that there were significant differences between planting methods and treatments of flower concerning yield. The results indicated mini-tuber seedling sizes at 15, 25, and 35 mm in both planting methods resulted in higher yield. The planting in furrow yieled better as compared to ridge planting. There was significant difference between flower removal as compared to that of intact ones. The linear correlation showed significant and positive relationship between total tuber yield with plant height, tuber number per plant, tuber weight per plant and marketable tuber yield. According to the results, the mini-tuber size by 15 and 25 mm and planting in furrow and flower removal produced highest number of tubers and tuber weight per plant, marketable tuber yield and total tuber yield. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flower elimination
  • Method planting
  • Mini-tuber size
  • Tuber yield