اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین در سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی تاثیر تلقیح بذر با کود زیستی نیتراژین در سطوح مختلف کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 6 سطح کود اوره (صفر، 30، 60، 90، 120 و 150) و دو سطح کود زیستی نیتراژین (کاربرد و عدم کاربرد آن) بودند. نتایج نشان داد که بیشترین تعداد دانه در ردیف بلال و تعداد دانه در بلال به تیمار کاربرد 120 کیلوگرم کود اوره در هکتار اختصاص داشت. بالاترین عملکرد دانه حدود 10.7 و 10 تن در هکتار به ترتیب در تیمارهای کاربرد 150 و 120 کیلوگرم در هکتار کود اوره تعلق داشت. اثر کود زیستی نیتراژین روی عملکرد دانه ذرت معنی­دار بود. عملکرد دانه در تیمار کاربرد نیتراژین (9.5 تن در هکتار) نسبت به تیمار عدم کاربرد نیتراژین (8.5 تن در هکتار) افزایش معنی ­داری نشان داد. با توجه به حصول عملکرد مشابه ذرت در دو تیمار مصرف 120 کیلوگرم در هکتار اوره و کاربرد به تنهایی نیتراژین، توصیه می­ شود بذر آن قبل از کاشت با کود زیستی نیتراژین تلقیح شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Seed Inoculation with Nitragin and Different Levels of Nitrogen Fertilizer on Yield and Yield Components of Corn

نویسندگان [English]

  • S. Baser khochehbagh 1
  • B. Mirshekari 2
  • F. Farahvash 2
  • A. Javanshir 3
1 Former PhD. Student of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of seed inoculation with Nitragin and different levels of nitrogen fertilizer on yield and yield components of corn (Zea mays L.) a factorial experiment based on randomized complete blocks design in three replications was performed at Islamic Azad University, the Tabriz branch. Treatments were 6 urea fertilizer levels (0, 30, 60, 90, 120, 150 kg/ha) and two levels of Nitragin (inoculated and non-inoculated seed). Results indicated that the highest number of seed per corn row and number of seed per plant were obtained from 120 kg/ha urea application. Using 150 and 120 kg/ha of urea resulted in seed yield of 10.7 and 10 T/ha respectively. Effect of Nitragin on grain yield of corn was significant. Inoculation of seed with Nitragin increased seed yield (9.50 T/ha) as compared with that of it can, thus, be concluded that  bio-fertilization of corn seed by Nitrogin would improve yield similar to that of 120 kg/ha urea application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Nitragin
  • Seed
  • yield