اثر کودهای معدنی و زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود سبز (Pisum sativum L) در کشت دوم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

به منظور بررسی اثرات کاربرد کودهای معــدنی و زیستی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد نخود سبز رقم ARROW، آزمایشی در سال 1388 به‌ صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار و با 8 تیمار در مزرعه‌ی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به مورد اجرا گذاشته شد. تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش شامل، 1- شاهد 2- مصرف کود کامل میکرو (یاشیل)3- تلقیح با کود زیستی نیتراژین (باکتری‌های ازتوباکتر و آزوسپریلیوم) 4- تلقیح با بیوسوپر (باکتری‌های ازتوباکتر، آزوسپریلیوم، پسدوموناس و باسیلوس) 5- تلقیح با نیتراژین و با مصرف کود یاشیل 6- تلقیح با بیوسوپر و با مصرف کود یاشیل 7- تلقیح با نیتراژین و بیوسوپر و بدون مصرف کود یاشیل 8- تلقیح با نیتراژین، بیوسوپر و با مصرف کود یاشیل. نتایج آزمایش نشان داد: ترکیب کودی تلقیح با نیتراژین و بیوسوپر به همراه کود یاشیل بیشترین عملکرد تر دانه معادل391.4 گرم در متر مربع و تیمار شاهد با 275.4 گرم درمتر مربع کمترین عملکرد را داشتند. در سایر صفات مهم از جمله عملکرد بیولوژیک تر، تیمار تلقیح با بیوسوپر همراه با مصرف کود یاشیل با 3341.0 گرم در متر مربع و وزن 100 دانه تر درتیمارتلقیح با نیتراژین و بیوسوپر به همراه کود یاشیل با 64.6 گرم، تعداد دانه در غلاف در تیمار تلقیح با نیتراژین به همراه کود یاشیل با 7.997 ،تعداد دانه در بوته در تیمار تلقیح با نیتراژین و بیوسوپر به همراه کود یاشیل با 30.863، وزن تر دانه در غلاف و وزن تر دانه در بوته در تیمار تلقیح با نیتراژین و بیوسوپر به همراه کود یاشیل به ترتیب با 5.74 و 19.573 گرم برتر بودند. با توجه به نتایج حاصله، به نظر می­رسد که کاربرد کودهای زیستی می‌توانند در افزایش عملکرد مؤثر باشند و اگر هم­زمان با کود زیستی، عناصر غذایی گیاه به طرقی تامین شود، افزایش بیشتر خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Chemical and Biofertilizers on Yield and Yield Components of Pea (Pisum sativum L.) as Second Crop

نویسندگان [English]

  • S. Eslami Fard 1
  • F. Rahimzadeh Khoei 2
  • F. Farahvash 3
1 Former MSc. Student of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Effect of chemical and biofertilizers on yield and yield components of pea cultivar ARROW was studied. This trial was conducted in 2009 in a randomized complete block (RCBD) design with three replication and 8 treatments at Islamic Azad University, Tabriz branch. The 8 treatments was: 1) control, 2)Yashil application, 3)inoculation of the seeds with Nitragin, 4) inoculation of the seeds with Biosuper, 5) inoculation with Nitragin + Yashil application, 6) inoculation with Biosuper + Yashil application, 7) inoculation with Nitragin + Biosuper, 8) inoculation with Nitragin + Biosuper and application of Yashil. Highest fresh yield was obtained (391.5 gr/m2 )from the 8th treatment, and least yield from the control (275.5gm-2).In other characters under study like biomass highest yield was obtained by application of Yashil with Biosuper inoculation(3341.1g/m2) heaviest hundered seed weight obtained by Yashil application of Biosuper and Nitragin inoculation (64.7g), highest seed number per pod (8) produced by Nitragin inoculation with Yashil application, highest seed number per plant resulted from Nitragin, Biosuper inoculation and Yashil application (30.9), heaviest seed weight per pod and plant were obtained by Biosuper and Nitragin + Yashil inoculation (5.74g and 19.6g) respectively. Based on of the result, it seems that application of biofertilizers would increase the yield and yield components of green pea and if it is accompanied with macro- and micro nutrients the effect would be higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Biofertilizer
  • Chemical Fertilizer
  • Pea (P. sativum)
  • Yield components
  • Pea