مطالعه خصوصیات زراعی و شاخص های فیزیولوژیک رشد در ارقام برنج با فواصل مختلف کاشت در غرب مازندران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 بخش تحقیقات ژنومیکس، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور (رشت)

چکیده

یکی از عوامل مهم در تصمیم­ گیری­ های زراعی برای دست­ یابی به عملکردهای بالا همراه با کیفیت مناسب، تعیین تراکم مطلوب گیاهی برای کاشت می ­باشد. بنابراین به منظور تعیین مناسب­ ترین تراکم بوته ارقام برنج، آزمایشی در سال 1387 در ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن اجرا گردید. آزمایش مورد استفاده کرت ­های خرد شده در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با 3 تکرار که فاصله کاشت با 4 سطح 12، 14، 16 و 18 سانتی ­متر روی ردیف به عنوان عامل اصلی و چهار رقم شیرودی، کادوس، هاشمی و دیلمانی به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. فاصله بین ردیف در کلیه تیمارها 30 سانتی ­متر بود. نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد که تراکم ­های مختلف کاشت در هیچ ­یک از صفات به جز تعداد دانه پر و دانه کل اختلاف معنی­ داری از خود نشان ندادند. تفاوت ارقام بر صفات دانه پر و دانه کل در سطح احتمال 5 درصد و برای سایر صفات در سطح احتمال 1 درصد معنی­ دار بود. بیشترین عملکرد دانه در فواصل بوته 18 سانتی ­متر به مقدار 5787 کیلوگرم در هکتار به ­دست آمد. بالاترین عملکرد نیز در رقم شیرودی با 7374 کیلوگرم در هکتار تولید شد. بررسی­ های انجام شده در رابطه با شاخص­ های رشد نیز نشان می ­دهد که بیشترینLAI  در فاصله کاشت 12 سانتی ­متر و بیشترینCGR  و RGR در فاصله کاشت 18 سانتی ­متر و رقم شیرودی بوده است. بنابراین، برای دست­ یابی به پتانسیل بالقوه رقم شیرودی استفاده از فاصله کاشت 18 سانتی ­متر مناسب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Physiological Indices and Agronomical Characteristics of Different Rice Cultivars and Plant Spacing in West Mazandaran, Iran

نویسندگان [English]

 • S. Mohammadi 1
 • D. Habibi 2
 • A. Kashani 3
 • F. Paknejhad 2
 • S. Bakhshipour 4
 • M.R. Ardakani 3
1 Former MSc. Student of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Department of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Agronomy, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Department of Genomics, Agricultural Biotechnology Research Institute of North Region of Iran (ABRII), Rasht, Iran
چکیده [English]

Plant density is one of the important factors to be considered in crop management decisions to obtain high yield with optimum quality. In order to determine plant density effect on different rice cultivars an experiment was conducted in Tonekabon Rice Research Station in 2008. This experiment laid out as split plot in a randomized complete block design with 3 replications. The main plots were planting spaces with four levels (12, 14, 16 and 18 cm) and sub plots were rice cultivars (Shiroodi, Kados, Hashemi and Deylamani). Distance between rows was 30 cm in all treatments. ANOVA did not show significant differences for all characters (except filled and total grains) measured. Effect of cultivars on fertile florets and total grains was significant at 0.05 and on the other traits at 0.01 probability level. The highest grain yield 5787 kg.ha-1 was obtained at 18 cm plant spacing. The greatest grain yield 7374 kg.ha-1 was recorded for Shiroodi cultivar. Results showed LAI were greater at 12 cm plant spacing and CGR, RGR greater at 18 cm plant spacing and Shiroodi cultivar. Finally, according to the results, 18 cm plant spacing and Shiroodi cultivar can be recommended to the experimental area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Morphological Characteristics
 • physiological indices
 • Plant spacing
 • Rice
 • yield