اثر منابع مختلف فسفر و باکتری های حل کننده آن بر آنالیز رشد ذرت هیبرید (704ksc)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

2 کارشناس ارشد زراعت

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

4 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

به منظور بررسی تأثیر منابع مختلف فسفر و باکتری­ های حل­ کننده آن بر آنالیز رشد ذرت هیبرید سینگل کراس 704KSC، آزمایشی در سال 1385 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش شامل، باکتری­ های حل کننده فسفات در چهار سطح شامل: شاهد، باکتری تیوباسیلوس، حل­ کننده فسفات و باکتری تیوباسیلوس+ حل کننده فسفات، فسفر مصرفی در سه سطح شامل: شاهد (عدم مصرف)، مصرف فسفر بر مبنای آزمون خاک از منبع خاک فسفات و مصرف فسفر بر مبنای آزمون خاک از منبع سوپر فسفات تریپل بود. در این مطالعه، هر 15 روز یک ­بار نیم متر مربع از هر کرت برداشت و ماده خشک بوته، شاخص­ های سطح برگ، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد کاربرد باکتری تیوباسیلوس + حل­کننده فسفات + سوپرفسفات تریپل موجب افزایش تولید ماده خشک در واحد سطح و سرعت رشد محصول گردید، ولی باعث کاهش سرعت رشد نسبی، به دلیل کاهش ساخت مواد فتوسنتزی شد. همچنین، شاخص سطح برگ در مراحل اولیه رشد به کندی، ولی با شروع مرحله رشد سریع گیاه، به سرعت افزایش یافت. بالاترین مقدار شاخص سطح برگ (4.3)، ماده خشک (3451 گرم در مترمربع) و سرعت رشد محصول (5.14 گرم بر مترمربع) از کاربرد تیمار باکتری تیوباسیلوس + حل کننده فسفات + سوپرفسفات تریپل به دست آمد. از طرف دیگر مصرف باکتری تیوباسیلوس + حل کننده فسفات + خاک فسفات، نتایج مشابه و نزدیک به مصرف سوپر فسفات تریپل همراه با حل کننده­ ها را نشان داده است. می ­توان نتیجه گرفت مصرف حل کننده ­ها و باکتری تیوباسیلوس برای فراهمی فسفر قابل دسترس گیاه در هر دو منبع فسفر مفید است. همچنین، وجود منبع فسفر از خاک فسفات به دلیل ارزان بودن و کاهش هزینه، قابل دسترس بودن و کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از آلودگی کودهای شیمیایی می ­تواند جایگزین مناسبی برای کودهای فسفاته رایج نظیر سوپر فسفات تریپل باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Different Sources of Phosphorous and its Solubilizing Bacteria on Growth of the Hybrid Corn (KSC 704)

نویسندگان [English]

  • S Mohammadi 1
  • L. Houshmand 2
  • H. Kazemi-e- Arbat 3
  • V. Rashidi 4
  • S. Arefi 2
1 Asistant Prof. West Azabaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, Iran
2 MSc. of Agronomy
3 Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
4 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To study the effects of phosphorous of different sources and its solubilizing bacteria on the corn growth an experiment was conducted at Miyandoab Agricultural and Natural Resources Research Station in 2005 in Iran. The arrangement of experiment was factorial based on RCB design with three replications. Treatments consisted of four levels of phosphate solubilizing bacteria: control, thiobacillus bacteria, phosphate solubilizing bacteria and Thiobacillus bacteria and phosphate solubilizing bacteria and three levels of fertilizer: without fertilizer, rock phosphate and triple super phosphate. In this study 0.5 m2 of each plot was sampled every 15 days intervals and were studied the dry matter per unit area (TDM), leaf area index (LAI), crop growth rate (CGR) and relative growth rate (RGR) were analyzed. The results showed that the application of thiobacillus bacteria + phosphate solubilizing bacteria + triple super phosphate increased total dry matter (TDM) and crop growth rate (CGR), while relative growth rate (RGR), decreased. LAI increased slowly during early growing stage but increased rapidly when growth proceeded. The highest LAI (4.3), TDM (3451 gr/m2) and CGR (5.41 gr/m2) were obtained from the application of thiobacillus + phosphate solubilizing bacteria triple super phosphate. Similar results were obtained by the application of thiobacillus + phosphate solubilizing bacteria + rock phosphate. It seems that application of thiobacillus + phosphate solubilizing bacteria is useful for availability of phosphorous to plant. Also, application of rock phosphate, due to low cost, availability of phosphorous to plant and its decreased effect on environment pollution can be used instead of other sources of phosphate fertilizers such as triple super phosphate.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Growth Analysis
  • Phosphate Solubilizing Bacteria
  • Phosphorous sources