اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم نخود دیم در ایلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات داشگاه شهید چمران اهواز

4 فرهیخته ی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شیراز

5 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

به منظور بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد 3 رقم نخود دیم، آزمایشی به صورت کرت­ های یک­ بار خرد شده با طرح پایه بلوک­ های کامل تصادفی با 3 تکرار در منطقه شیروان چرداول ایلام در طی سال زراعی 88-1387 انجام گرفت. عامل اصلی شامل 4 تیمار آبیاری (شاهد بدون آبیاری، یک بار آبیاری در مرحله 50 درصد غنچه ­دهی، یک بار آبیاری در مرحله 50 درصد گلدهی و یک بار آبیـاری در زمان پر شـدن غلاف ­ها) و عامل فـرعی شــامل 3 ژنوتیپ (ILC 482 ، فیلیپ و محلی) بودند. اثر تیمارهای آبیاری روی صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد غلاف بارور در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه معنی ­دار بود. در میان ژنوتیپ­ ها رقم فیلیپ با متوسط عملکرد دانه 1140.51 کیلوگرم در هکتار در تیمارهای مختلف آبیاری دارای بیشترین عملکرد و رقم محلی با 1056.98 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را تولید کرد. به طور کلی، انجام یک بار آبیاری در مرحله پر شدن غلاف ­ها و گلدهی به ترتیب موجب 41.3 و 29.3 درصد افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد شد و آبیاری در مرحله 50 درصد پر شدن غلاف­ ها بیشترین عملکرد دانه را با 1184.76 کیلوگرم در هکتار را تولید نمود. رقم فیلیپ با متوسط عملکرد1263.31 کیلوگرم در هکتار در تیمار آبیاری در مرحله 50 درصد پرشدن غلاف­ ها حداکثر عملکرد دانه را داشت و رقم محلی با عملکرد 893.26 کیلوگرم در هکتار در تیمار بدون آبیاری کمترین مقدار عملکرد دانه را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Supplementary Irrigation on Yield, Yield Components and Protein Percentages of Chickpea Cultivars in Ilam, Iran

نویسندگان [English]

  • A. Maleki 1
  • A. Heidari 2
  • A. Siadat 3
  • A. Tahmasebi 4
  • A. Fathi 5
1 Assistant Prof. Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
2 Former Msc. Student of Agronomy, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran
3 Professor, Faculty of Agriculture, University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
4 Msc of Plant Breeding. Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Shiraz, Shiraz, Iran
5 Former Msc. Student of Agronomy, Broujerd Branch, Islamic Azad University, Member of Young Research Club, Broujerd, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of supplementary irrigation on yield, yield components and protein percentages of three cultivars of chickpea an experiment carried out as split plot, based on randomized complete blocks design, with three replications in Ilam, in 2009-2010 growing season. Irrigation treatments were: control, without irrigation (I0), irrigation at the stage of %50 blooming, irrigation at the stage of %50 flowering, irrigation at the stage of pods filling, which were allocated to main plots and genotypes, ILC482, Filip93-93 and local variety to sub plots. Irrigation treatments had significantly effect on seed and biological yields, harvest index, pod numbers per plant, seed numbers per pod and 100 seed weight. The Filip93-93 produced highest (1140.51 kg/ha) and the local variety lowest seed yields (1056.98 kg/ha).Irrigation at the stage of pod filling and blooming increased by seed yield %41.3 and %29.3 respectively as  compared to control .Irrigation at the pod filling period produced the highest seed yield. The Filip93-93 produced highest yield (1263.31 kg/ha) when the field irrigated at pod filling stage and the local variety at control treatment (without irrigation) the lowest seed yield (893.26 kg/ha).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • Supplementary irrigation
  • Seed yield
  • Yield components