اثر رژیم آبیاری بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک 8 رقم و لاین نخود

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده

این بررسی به منظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در 8 رقم و لاین نخود در واکنش به میزان آب مصرفی، در سال زراعی 1389 در ایستگاه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا شد. تحقیق به صورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی در 3 تکرار سطوح آبیاری در3 سطح، (آبیاری پس از 70، 105 و140 میلی­ متر تبخیـر از تشتک کلاس A) در کرت­ های اصلی و ارقـام و لاین­ های نخود در 8 سطح (جم، آزاد، FLIP 00-78C ،FLIP 97- 32C ، FLIP 00-75C،FLIP 97-26C،  ILC8617و ILC 482) در کرت­ های فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، لاین ILC 482 دارای بالاترین مقدار در صفات تعداد شاخه در بوته، تعداد نیام و تعداد دانه در بوته و لاین­ های FLIP00-78c وILC 86 17 دارای کمترین تعداد دانه در بوته بودند. بالاترین مقدار عملکرد دانه نیز به لاین ILC 482 معادل 208 گرم بر متر مربع تعلق داشت. آبیاری پس از 105 و 140 میلی ­متر تبخیر از تشتک در مقایسه با آبیاری پس از 70 میلی متر تبخیر از تشتک، به ترتیب منجر به کاهش 23 و 45 درصدی سطح برگ، 29 و 52 درصدی تعداد دانه در بوته، 11 و 23 درصدی وزن هزار دانه، 29 و 51 درصدی تعداد نیام در گردید. کاهش عملکرد دانه به دنبال آبیاری پس از 105 و 140 میلی­ متر تبخیر از تشتک، 27 و 64 درصد برآورد گردید، لذا در تولید نخود لازم است به ارزش آب در منطقه و افزایش محصول تولیدی به ازای افزایش آب مصرفی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Irrigation Regime on Yield and Some of Physiological and Morphological Traits in 8 Lines and Cultivars of Pea

نویسندگان [English]

  • A. Behrouzmand 1
  • M. Yarnia 2
  • M.B. Khorshidi Benam 3
1 Former MSc. Student of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Asistant Prof. East Azabaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This research was conducted in order to evaluate effects of irrigation levels on yield and yield components of 8 pea lines and cultivars at research station of faculty of agriculture in Islamic Azad University, Tabriz branch in 2010 growth season. The experiment was conducted in split plot form based on completely block design with three replications. Treatments were irrigation levels: Irrigation after 70, 105 and 140 mm evaporation from pan as main plot, and lines and cultivars of pea: Jam, Azad, FLIP 00-78C, FLIP 97- 32C, FLIP 00-75C, FLIP 97-26C, ILC8617 and ILC 482 as sub plot. Results showed that the highest branch number per plant, number of pod and number of grain per plant were obtained in ILC 482 and the lowest number grain per plant were obtained in FLIP00-78c and ILC 86 17. The higher values for grain yield (208 g.m-2) were obtained in ILC 482.  In comparison to irrigation after 70 mm evaporation from the evaporation pan, the irrigation after 105 and 140 mm evaporation caused 23 and 45% decreases in the leaf area, 29 and 52% in number of grain per plant, 11 and 23 % in 1000 kernel weight, 29 and 51 % in pod number per plant, respectively. Irrigation after 105 and 140 mm evaporation from the evaporation pan, led to 27 and 64% reduction in grain yield, so in production of pea should be considered to value of water and yield of crop. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Different planting patterns
  • Different herbicide dosages
  • Foramsulfuron
  • Nicosulfuron