اثردور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم در منطقه میانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته‌ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده

به منظور بررسی اثر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سورگوم دانه­ ای در منطقه میانه آزمایشی در اردیبهشت ماه سال 1387 در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی در 3 تکرار پیاده شد. عامل اول شامل 3 دور آبیاری (7، 14 و21 روز) به عنوان عامل اصلی و رقم‌های سورگوم دانه‌ای شامل کیمیا، پیام و سورگوم جارویی رقم محلی به نام گلبوس به عنوان عامل فرعی بودند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثر دورآبیاری و رقم روی بسیاری از صفات مورد مطالعه از جمله ارتفاع بوته، طول پانیکول، قطرساقه، تعداد برگ، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه معنی‌دار بود. همچنین اثرات متقابل دور آبیاری و رقم بر ارتفاع بوته، طول پانیکول و تعداد دانه در بوته معنی‌دار بودند. با کاهش فاصله آبیاری ارتفاع بوته، طول پانیکول، قطر ساقه، تعداد برگ، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه افزایش یافتند. همچنین، رقم پیام از لحاظ افزایش تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه بر رقم­ های کیمیا و محلی گلبوس برتری داشت. ارتفاع بوته با تمامی صفات مورد مطالعه همبستگی مثبت و معنی‌داری به جز تعداد دانه در بوته داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Irrigation Intervals on Yield and Yield Components of Sorghum bicolor Cultivars in Miyaneh Region, Iran

نویسندگان [English]

  • P. Naseri 1
  • A. Faramarzi 2
  • M.B. Khorshidi Benam 2
  • Sh. Shahrokhi 2
1 Former MSc. Student of Agronomy, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
چکیده [English]

In order to investigating effect of irrigation intervals on yield and yield components of sorghum cultivars, an experiment was conducted at the Research Farm of Islamic Azad University of Miyaneh on May, 2008. This experiment was implemented in the form of split-plot with randomized complete block design in three replicates. The first factor included 3 irrigation intervals (7,14,21) days, and grain sorghum cultivars including Kimya, Payam and broom sorghum called local cultivar Golbous was main and secondary plot, respectively. According to the results, the effect of irrigation intervals and cultivar on many of the studied traits such as plant height, panicle length, stem diameter, number of leaves, grain number per plant and grain yield was significant and intraction between irrigation intervals and cultivar on plant height, panicle length, grain number per plant was significant. The comparison of means indicated that plant height, panicle length, grain number per plant and grain yield decreases as the irrigation intervals increased. This comparison also suggested payam cultivar is superior to Kimya and local Golbous in terms of the grain number per plant and grain yield. Plant height had a positive and significant correlation with all of the studied characters unless seed number per plant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant height
  • Grain
  • Sorghum
  • yield