بررسی تداخل دوره های مختلف رشدی علف های هرز تاج خروس و سلمه تره بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده

به منظور بررسی تداخل دوره­ های مختلف رشدی علف­ های هرز تاج خروس و سلمه­ تره بر عملکرد ارقام مختلف کلزا، آزمایشی در سال زراعی 1386 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک ­های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه رقم کلزای پاییزه (اس ال ام046، اپرا و اکاپی) و دوره های مختلف تداخل علف­ های هرز در شش سطح شامل: عاری از علف­ های هرز (شاهد)، کنتـرل علف­ های هرز در مرحله­ ی 5-3 برگی، کنترل علف­ های هرز در مرحله ­ی 8-5 برگی، کنترل علف­ های هرز در مرحله ­ی آغاز گلدهی، کنترل علف­ های هرز در مرحله­ ی بعد از 50% گلدهی و تداخل تمام فصل علف­ های هرز بود. تجزیه واریانس داده­ ها نشان داد که اثر تداخل علف­ های هرز بر صفات ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته و عملکرد روغن در سطح احتمال یک درصد و تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی ­دار بود و صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در خورجین و عملکرد روغن در سطح احتمال یک درصد و تعداد خورجین در بوته و وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد بین ارقام مورد مطالعه تفاوت معنی ­داری داشت. بیشترین میزان عملکرد دانه و روغن در مقایسه با تیمار شاهد در سطح تداخل علف­های هرز به ترتیب 55 و 54 درصد بود، همچنین عملکرد دانه با صفات تعداد خورجین در بوته (0.886=r)، وزن هزار دانه (0.513=r) و تعداد دانه در بوته (0.783=r) در سطح احتمال یک درصد همبستگی مثبت و معنی­ داری نشان داد. بین سطوح تداخل علف­ های هرز، رقم اس ال ام 046 در سطح شاهد (بدون علف هرز)، بیشترین عملکرد را دارا بود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Interference of Growing Period of Amarant (Amaranthus retroflexus L.) and Lambs Quarter (Chenopodium album) on Yield and its Components of Rapeseed

نویسندگان [English]

  • H. Firouzi, 1
  • B. Mirshekari 2
  • M.B. Khorshidi Benam 3
1 Former MSc. Student of Department of Agronomy and Plant Breeding, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate interference of different growth period weeds such as Amarant (Amaranthus roflexus L.)and Lambs Quarter (Chanopodium album) on cultivars of oilseed rape, a factorial based on randomized complete block design with three replication was conducted in Agricultural Experiments at station the Islamic Azad University, Tabriz Branch in 2008. The factors were three oilseed rape fall cultivars (SLM046, Opera, Okapi) and six controlling methods at different growth period (complete weed control, controlling weeds at 3-5 leaves, at 5-8 leaves, at the beginning flowering, at 50% flowering, and competition of weeds in all of the time). Analysis of data revealed that effect of interference weeds on height, number of pod, oil yield was significant at 1% level of probability and on number of grains per pod, 1000-grains weight and grain at 5% probability levels. The effect of oilseed rape cultivars on height, number of grains per pod, oil yield was significant at 1% probability levels and number of pod and weight of 1000-grain in 5% probability levels. The highest grain yield and oil yield were found to be 54% and 55%, respectively as compared with those of control. Also, grain yield was correlated with number of pod(r=0.886), weight of 1000-grain(r=0.513), number of grain in pod(r=0.783) significantly at 1% probability levels. In order to increase grain yield, control with SLM046, recommend to farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amaranthus roflexus L
  • Chanopodium album
  • Growth period
  • Interference of weeds
  • Oilseed rape
  • yield