اثر علف کش های متام سدیم (واپام) و سولفوسولفورون (آپیروس) در کنترل گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) درمزارع گوجه فرنگی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف متام سدیم و سولفوسولفورون در کنترل گل جالیز و عملکرد گوجه فرنگی آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مشهد به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل 26.5، 53، 79.5 و 106 گرم در هکتار سولفوسولفورون، 400، 600، 800 و 1000 کیلوگرم در هکتار متام سدیم بود. نتایج آزمایش نشان داد که متام سدیم در مقایسه با سولفوسولفورون کارایی بالاتری را در کنترل گل جالیز و افزایش عملکرد گوجه فرنگی داشت، به­ طوری­ که تیمارهای 1000 و 800 کیلوگرم در هکتار متام سدیم بیشترین تاثیر را روی وزن خشک و تعداد شاخساره گل جالیز داشت و بیشترین عملکرد گوجه فرنگی در این تیمار به­ دست آمد. سولفوسولفورون در این آزمایش تنها یک بار به صورت پس رویشی به کار رفت و به نظر علت کارایی کم آن در مقایسه با متام سدیم همین نکته بود، زیرا کاربرد چند مرتبه از این علف­ کش به صورت پیش و پس رویشی در طول فصل توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Sulfosulforon (Apyrus) and Metham Sodium (Vapam) Herbicides on Control of Broomrape (Orobanche aeygptiaca) in Tomato Fields

نویسندگان [English]

  • E Zamanzadeh 1
  • S.M. Nabavi Kalat 2
  • S. Norouzzadeh 3
1 Former MSc. Student of Weed Science, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant Prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant Prof. Agricultural and Natural Resources Research Center, Khorassan Razavi, Mashhad,Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of Metham Sodium and Sulfosulforon dosages on broomrape control and tomato yield an experiment was conducted using randomized complete block design with 4 replications in Mashhad Iran. Treatments were Metham Sodium and Sulfosulforon at the rates of 26.5, 53, 79.5, and 106 gr.ha-1, at the rates of 400, 600.800, and 1000 kg.ha-1. The results showed that Metham Sodium was more effective than Sulfosulforon. The highest  dry matter, number of broomrape foliage and tomato yield were obtained by using 1000 and 800 kg. ha-1 of Metham Sodium. Sulfosulforon was applied as post emergence once in this experiment. It seems that because of this reason efficiency is less than that of  comparison with Metham Sodium. Thus pre and post multi – applications of the herbicide was suggested during cropping season. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemical control
  • dry matter
  • Sulfosulforon