ارزیابی مدیریت تلفیقی علف های هرز بر ذرت علوفه ای (Zea mays) در منطقه میانه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، عضو باشگاه پژوهشگران جوان تاکستان

2 دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

4 فرهیخته ی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده

به منظور ارزیابی مدیریت تلفیقی علف­ های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه­ ای، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک­ های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1388 در منطقه میانه طراحی و اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل خاک ورزی در دو سطح (اعمال و عدم اعمال خاک ورزی بین ردیف­ های کاشت) و نوع علف کش در سه سطح (فورام سولفورون، نیکوسولفورون و توفوردی+ ام ­سی ­پی ­آ) به همراه عدم کنترل علف های هرز به عنوان تیمار شاهد بود. نتایج نشان داد که تأثیر سطوح مختلف علف کش در تمام مراحل نمونه برداری بر کاهش وزن خشک علف های هرز معنی ­دار بود. در بین علف کش ­های مورد آزمایش علف کش فورام سولفورون و توفوردی+ ام­ سی ­پی ­آ به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کاهش وزن خشک علف های هرز را داشتند. خاک ورزی بین ردیف ­های کاشت نیز باعث کاهش معنی ­دار وزن خشک علف های هرز گردید. همچنین نتایج نشان داد که اثرات ساده خاک ورزی و نوع علف کش تأثیر معنی ­داری در درصد افزایش عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در متر مربع نسبت به شاهد بدون کنترل علف ­های هرز داشتند. بیشترین درصد افزایش عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه به ترتیب با 59.1 و 57.2 درصد از تیمار اعمال خاک ورزی و با 51.8 و 58.2 درصد از علف کش فورام سولفورون به دست آمد. کمترین میزان افزایش عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه در متر مربع نیز در علف کش نیکوسولفورون مشاهده گردید که با علف کش توفوردی+ ام ­سی ­پی ­آ در گروه آماری مشابهی قرار داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Integrated Weed Management on Forage Corn (Zea mays) in Miyaneh Region, Iran

نویسندگان [English]

  • F. Lotfi Mavi 1
  • J. Daneshian 2
  • A. Moradi Agdam 3
  • M. Moradi Agdam 4
1 Takestan Branch, Islamic Azad University and Member of Young Researcher Club, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
2 Associate Prof., Seed and Plant Institute Improvement, Karaj, Iran
3 Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
4 Former MSc. Student of Weed Science, Takestan Branch, Islamic Azad University, Takestan, Iran
چکیده [English]

As factorial experiment based on randomized complete block design with four replications was carried out to evaluate the effects of weed management on yield and components yield of corn silage in Miyaneh region in the summer of 2009. Treatments were cultivation (with and without), herbicides (Foramsulfuron, Nicosulfuron and 2,4-D+MCPA) and without controlling weed as control treatment. The results indicated that application of herbicides significantly influenced weeds dry weight at 1% probability level. The highest and lowest percentage loss of weeds dry weight were related to Foramsulfuron and 2,4-D+MCPA, respectively, which were significantly different from other herbicides (Nicosulfuron). Cultivation was significantly effective on weeds dry weight as compared with non cultivation treatment. The results, also, indicated that cultivation and herbicides significantly affected increasing the biological and grain yields compared to non weeds control treatment. The highest biological and grain yield increase were obtained by 59.1% and 57.2% due to cultivation treatment and by 51.8% and 58.2% due to Foramsulfuron herbicide application, respectively. The lowest biological and grain yield was obtained by application of Nicosulfuron herbicide which was statistically comparable to that of 2,4-D+MCPA herbicide treatment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • corn
  • Cultivation
  • herbicide
  • Integrated weed management
  • yield