واکنش‏ ارقام گندم به تنش خشکی و سطوح مختلف نیتروژن در شرایط آب و هوایی خوزستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

2 استاد گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش خشکی و کود نیتروژنه بر عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام مختلف گنـدم، آزمایشی به صـورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏ های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 86-1385 در منطقه شوشتر انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل ارقام گندم چمران، فلات و شووا، کود نیتروژنه در دو سطح (50 و150 کیلوگرم در هکتار) و سطوح تنش خشکی (عدم تنش و تنش خشکی در مرحله­ ی پر شدن دانه) بودند. چمران و فلات گندم نان و شووا گندم دوروم هستند. نتایج آزمایش نشان داد که در شرایط تنش خشکی رقم چمران عملکرد دانه بیشتری (5584 کیلوگرم در هکتار) در مقایسه با رقم شووا (5332 کیلوگرم در هکتار) و رقم فلات (4821 کیلوگرم در هکتار) داشت. افزایش نیتروژن باعث افزایش عملکرد دانه به میزان 45 درصد در مقایسه با تیمار مصرف کمتر نیتروژن گردید. واکنش به نیتروژن برای ارقام چمران و شووا بیشتر از فلات بود. تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه درسنبله و وزن هزار دانه در افزایش عملکرد دانه موثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation Grain Yield and Yield Component of Three Wheat Cultivars to Drought Stress and Different Levels of Nitrogen

نویسندگان [English]

  • M.R. Enayatgholizadeh 1
  • G. Fathi 2
  • M. Razaz 1
1 Former MSc. Student of Department of Agronomy and Plant Breeding, Shoushtar Branch, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
2 Professor, Department of Agronomy, University of Ramin, Dezful, Iran
چکیده [English]

To study the effect of drought stress and N fertilizer application on biological yield, grain yield and yield component of three wheat cultivars, a field experiment was conducted in 2006-2007 at Shushter region in Iran. The experiment was a factorial based on completely randomized block design with replications. Treatments were wheat cultivars (Chamran, Showa and Falat), N fertilizer in two levels (50 and 150 kg/ha) and levels of drought stress (without stress, and stress at grain filling). Chamran and Falat were soft bread wheat type  and Showa was durum. Results indicated that under drought stress Chamran had the higher grain yield (5584 kg/ha) as compared to Showa (5332 kg/ha) and Falat (4821 kg/ha).The high level of N increased grain yield by 45% against low level N application. Response of Chamran to N fertiliser was more than that of Showa and Falat respectively. Spike number, grain number per spike and 1000 grain weight affected grain yield

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultivar
  • drought
  • Grain yield
  • Wheat
  • nitrogen