بررسی صفات کمی ارقام سیب زمینی در کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو در منطقه اردبیل

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

این پژوهش طی دو سال 1388 و 1389 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا شد. در این آزمایش دوازده رقم سیب زمینی از گروه زودرس (مارفونا، سینورا، فونتانه، اوشینا و ناتاشا)، گروه میان­رس (ساتینا، مارکیز و آرکونا) و گروه دیررس (لوتا، آگریا، ساوالان وکایزر) بر اساس طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار در دو آزمایش جداگانه (کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو) انجام شد. نتایج تجزیه واریانس حاصل از اندازه­ گیری صفات مورد مطالعه نشان داد بین نوع کشت، ارقام و اثرمتقابل آنها از لحاظ صفات عملکرد غده کل، عملکرد غده قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته، بین اثرمتقابل سال × نوع کشت، رقم × نوع کشت، سال × رقم و سال× نوع کشت × رقم از لحاظ صفات متوسط اندازه ­ی غده و بین ارقام از لحاظ صفات ارتفاع بوته و تعداد ساقه ­ی اصلی در بوته اختلاف معنی ­دار مشاهده شد. در سال 1388، ارقام لوتا، مارکیز و فونتانه در کشت بهاره و ارقام آرکونا، مارکیز، مارفونا و لوتا در کشت بعد از برداشت جو و در سال 1389، ارقام آگریا، لوتا، ساوالان و کایزر در کشت بهاره و ارقام لوتا، ساوالان و آگریا در کشت بعد از برداشت جو دارای بیشترین عملکرد غده کل، عملکرد غده قابل فروش و وزن غده در بوته بودند. رابطه­ ی عملکرد غده کل با عملکرد غده قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته و متوسط اندازه­ ی غده مثبت و معنی­ دار بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Quantitative Traits of Potato Cultivars in the Spring Cultivation and after Barley Harvest Plantings in Ardabil Region

نویسندگان [English]

  • D. Hassanpanah 1
  • H. Hassanabadi 2
1 Scientific member of Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Center, Ardabil, Iran
2 Scientific member of Seed and Plant Institute Improvement, Karaj, Iran
چکیده [English]

This study was carried out during two years (2009 and 2010) at the Agriculture and Natural Resources Research Station of Ardabil, Iran. In this study, 12 early growing (Marfona, Sinora, Fontane, Oshina and Natasha), moderately late growing (Satina, Markies and Arcona) and late growing (Luta, Agria, Savalan and Caesar) potato cultivars were arranged in randomized complete block design with three replicates in two separate experiments (spring planting and planting after harvesting barley). Analysis of variance of traits measured showed that three were significant difference between planting types, among cultivars and their interaction in both total and marketable tuber yields, tuber number and weight per plant; interaction between year×planting types, cultivars× planting types, year×cultivar and year×cultivar× planting type, average tubers size and among cultivars for plant height and main stem number per plant. Luta, Markies and Fontane cultivars had high total and marketable tuber yields and tuber weight per plant in spring planting, Arcona, Markies, Marfona and Luta cultivars in after barley harvest planting during 2009, Agria, Luta, Savalan and Caesar cultivars in spring planting and Luta, Savalan and Agria cultivars in after barley harvest planting during 2010. Relationship between total tuber yield with marketable tuber yield, tuber number and weight per plant and tuber size average were significant and positive. Tuber weight per plant had the most direct positive effect on the total tuber yield. It was also found that Savalan, Luta, Satina, Markies and Fontane (late and moderately late growing types) as high yielder and stable cultivars; Agria (moderately late growing) were to be as high yielder but unstable cultivars; Caesar (late growing type) as low yield but stable cultivar and Sinora, Oshina, Arcona, Natasha and Marfona as low yielder but unstable cultivars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • barley
  • Potato
  • Spring planting
  • Second planting
  • yield