ارزیابی عملکرد دانه و برخی صفات زراعی ارقام ذرت تحت شرایط تنش خشکی و کاربرد سایکوسل درکشت دوم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و مصرف سایکوسل بر عملکرد دانه و برخی صفاتزراعی ارقام ذرت در کشت دوم، آزمایشی طی تابستان 1384 در ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی شهرستان خوی به در قالب کرت های دو بار خردشده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها عبارت بودند از: آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح (آبیاری پس از 5±70 ، 5±100، 5±130میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A)، ارقام 260 و 301 ذرت به عنوان فاکتور فرعی و مقادیر مختلف سایکوسل (کاربرد به میزان 1.5 کیلوگرم ماده موثر در هکتار و عدم کاربرد آن) به عنوان فاکتور فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ و شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه گردید. کاربرد  سایکوسل باعث افزایش قطر ساقه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه نسبت به عدم کاربرد آن شد. نتایج کلی این آزمایش نشان داد که آبیاری پس از 70 میلی متر تبخیر و مصرف سایکوسل می تواند نقش موثری در افزایش عملکرد دانه داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Grain Yield and Some Agronomic Traits of Tow Corn (Zea mays) Varieties as a Second Crop under Drought Stress and Application of Cycocel

نویسندگان [English]

  • M. Roshdi 1
  • M. Yarnia 2
  • F. Hashemzadeh 3
1 Assistant Prof., Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran
2 Associate Prof., Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Former PhD. Student of Agronomy, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

To evaluate grain yield and some agronomic traits of tow corn varieties as a second crop under drought stress and application of cycocel an experiment was conducted at Agricultural Research Station of Jahad-Keshavarsi of Khoy during summer growing season of 2005.  Experimental design was a split-split plot based on RCBD with four replications. The factors consisted of irrigation as the main factor with three levels (irrigation after 70±5, 100±5 and 130±5 mm evaporation from class A pan), varieties 260 and 301 of corn as subfactor and application of different rates of cycocel (with and without application) as sub-subfactor. Results showed that drought stress reduced plant height, stem diameter, number of leaves and the leaf area index, biological yield and grain yield. Application of cycocel increased the stem diameter, biological yield and grain yield as compared with not application of cycocel. Generally, It can be concluded that irrigation after 70 mm evaporation and the application of cycocel can play major roles in increasing corn grain yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn varieties
  • Cycocel
  • Drought stress