بررسی اثرات تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیکی ارقام ذرت دانه ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثرات تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام ذرت دانه ­ای آزمایشی به صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 87-1386 در شهرستان فیروز آباد استان فارس اجرا گردید. ارقام ذرت در 4 سطح شامل: رقم دیررس 704 (V1)، رقم میان­ رس 604 (V2)، رقم زود­رس 370 (V3) و رقم میان­ رس 647 (V4) به عنوان فاکتور اصلی و تراکم بوته در 4 سطح شامل: 6.5 بوته در متر مربع (D1)، 7.5 بوته در متر مربع (D2)، 8.5 بوته در متر مربع (D3) و 9.5 بوته در متر مربع (D4) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج بدست آمده در این آزمایش نشان داد در بین هیبرید­های مورد مطالعه بیشترین مقدار عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف بلال، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، در هیبرید دیررس 704 بدست آمد و بیشترین مقدار تعداد دانه در بلال و شاخص برداشت بترتیب در هیبریدهای میان­رس 647  و زود­رس 370 مشاهده گردید. واکنش هیبرید­های مورد مطالعه به افزایش تراکم در صفات مختلف متفاوت بود، به گونه ­ای که بیشترین مقدار عملکرد دانه در هیبرید 704 با تراکم 7.5 در هیبرید 604 و 647 با تراکم 8.5، در هیبرید 370 با تراکم 9.5 بوته در متر مربع بدست آمد. در تمام هیبرید­ها با افزایش تراکم از 6.5 به 9.5 بوته در متر مربع از میزان تعداد دانه در ردیف بلال و تعداد دانه در بلال کاسته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Density on Seed Yield and Yield Components of Corn Hybrids

نویسنده [English]

  • M Mousavi Nik
Associate Prof., Department of Agronomy and Plant Breading, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of plant density on seed yield and its components, a field experiment was conducted in 2007-2008 in Firouz-Abad province of Fars, Iran. The experiment was a split plot based on randomized completely block design with three replications. Main plots consisted of four corn varieties [late maturing 704 (V1), mid maturing 604 (V2), early maturing 370 (V3) and mid maturing 647 (V4)] and Sub plots four plant densities [6.5 plant/m-2 (D1), 7.5 plant/m-2 (D2), 8.5 plant/m-2 (D3) and 9.5 plant/m-2 (D4)]. The results showed that the highest grain yield, grain number per ear row, 1000-grains weight, biologic yield, plant height, stem diameter, ear length belonged to late maturing 704; and highest grain number per  ear and harvest index were by mid maturing 647 and early maturing 370. Reaction of traits in hybrids to increase in density were different. For example, hybrid 704 produced highest yield so with 7.5 plant.m-2, hybrids 604 and 647 from 8.5 plant.m-2 and hybrid 370 with 9.5 plant.m-2. In all of the hybrids used increase in plant density from 6.5 to 9.5 plant.m-2. Grain number per ear row, grain number per ear, stem diameter and ear length descreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn hybrids
  • Morphological traits
  • Plant density
  • Seed yield
  • Yield component