اثر تـراکم گیـاهی و کود نیتـروژن بر عملکـرد کمّی و کیفی ذرت علوفه ای در منطقه ی درگز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر تراکم گیاه و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد کمّی وکیفی ذرت علوفه­ ای آزمایشی در سال زراعی 88-1387 به صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. 4 سطح کود نیتروژن شامل (صفر، 75، 150 و 225 کیلوگرم در هکتار) به عنوان عامل اصلی و 3 سطح تراکم گیاهی شامل (75 ،100 و 125 هزار بوته در هکتار) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج بررسی نشان داد که با افزایش سطوح نیتروژن و تراکم گیاهی، ارتفاع گیاه، درصد پروتئین خام و پروتئین تولیدی در هکتار افزایش، قطر ساقه، وزن برگ و وزن بلال با افزایش تراکم کاهش ولی با افزایش نیتروژن افزایش یافت. بیشترین عملکرد علوفه در سطح نیتروژن 150 کیلوگرم در هکتار (معادل 46 تن) و تراکم 100 هزار بوته در هکتار (40.27 تن) به ­دست آمد. همچنین، بیشترین عملکرد پروتئین در هکتار (7 تن) متعلق به سطح 150 کیلوگرم نیتروژن و تراکم 125 هزار گیاه در هکتار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Plant Density and Nitrogen Fertilizer on Quantity and Quality of Forage Corn in Daregaz Region (Iran)

نویسندگان [English]

  • N. Saadatzadeh 1
  • S.M. Nabavi Kalat 2
  • R. Bahari Kashani 3
1 Former MSc. Student of Agronomy, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Assistant prof., Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 Assistant prof., Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of plant density and nitrogen on quantity and quality of forage corn an experiment was conducted in Daregaz region in cropping season 2008 – 2009. The experimental design was a split – plot based on randomized complete block with three replications. The main plots were four levels of nitrogen (0 , 75, 150 and 225 kg/ha) and sub plots were three levels of plant density (75000, 100000 and 125000 plant/ha). The results showed that increasing nitrogen levels and plant density, plant height, percentage crude protein and total protein production (ton/ha) were increased. By increasing plant density, stem diameter, leaf and ear weight decreased while they increased with increased nitrogen levels. The highest forage yield obtained at nitrogen level 150 kg/ha (46 ton/ha) and 100000 plant per hectare (40.27 ton/ha). The highest total protein production (7 ton/ha) obtained at nitrogen level of 150 kg/ha and plant density of 125000 plant/ha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crud protein
  • dry matter
  • Ear weight
  • Forage yield