اثر میزان بذر و فواصل خطوط کاشت بر عملکرد علوفه ی قره یونجه (دیم)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین

چکیده

این تحقیق به منظور دستیابی به تراکم بوته مطلوب (تعداد بذر در متر مربع) و فواصل خطوط مناسب برای کاشت و نیز تعیین اثرات متقابل آنها بر عملکرد قره یونجه، با استفاده از طرح آماری استریپ پلات در چهار تکرار و به مدت چهار سال در ایستگاه تحقیقاتی دیم مراغه اجرا گردید. تیمارهای افقی شامل فواصل خطوط کاشت بر حسب سانتی­ متر (40= 3A و 30 = 2A ، 25 = 1A) و تیـمارهای عمـودی شـامل میـزان بذر بر حسب کیلوگرم در هکتار (40 =4B ،30=3B ،20=2B ، 15= 1B) بودند. برداشت علوفه­ ی تر در مرحله­ ی ده درصد گلدهی گیاهان صورت گرفته و بعد از خشک کردن محصول علوفه، تجزیه و تحلیل‌های آماری بر روی داده‌های حاصل از عملکرد علوفه ­ی خشک صورت گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب داده‌ها نشان داد که بین تیمارهای مختلف فواصل خطوط کاشت از نظر آماری اختلاف معنی‌دار وجود دارد، در صورتی­ که بین میزان­ های مختلف بذر و اثر متقابل فواصل خطوط کاشت در میزان­ های بذر، از نظر آماری اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. مقایسه میانگین عملکرد تیمارها در طی سه سال نشان داد که تیمار فاصله ردیف 25 سانتی‌متر و میزان بذر 30 کیلوگرم در هکتار با 3135 کیلوگرم در هکتار علوفه ­ی خشک و با 5653 کیلوگرم در هکتار علوفه­ ی تر بالاتر از سایر تیمارها قرار گرفت. رابطه­ ی بین عملکرد یونجه و بارش در سه سال زراعی به صورت معادله­ ی درجه دوم به دست آمد که می­ توان برای اهداف پیش بینی از آن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Row Spacing and Seeding Rate on Forage Yield Local Alfalfa, c.v. Gara Yonjeh (Medicago sativa)

نویسندگان [English]

  • A. Salek Zamani 1
  • A. FakhrVaezi 2
1 Staff member, East Azarbaijan Agricultural and Natural Resources Research Center, Tabriz, Iran
2 Staff member, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research Center, Qazvin, Iran
چکیده [English]

To identify suitable seeding rate and row spacing and their interaction effects on local alfalfa (Gara Yonjeh C.V.) forage yield, this experiment was carried out at Maragheh Dryland Research Station for four years. Experimental design was strip plot with 4 replications. Row spacing was assigned to horizontal plots (A1= 25 cm, A2= 30 cm, A3= 40 cm) and seeding rate to vertical plots (B1= 15 kg/ha, B2= 20 kg/ha, B3= 30 kg/ha, B4= 40 kg/ha). The Combined analyses of data in 3 years showed that there were significant differences between row spacing but there were not significant differences among seeding rates. Interactions of row space × seeding rate were not significant. Means comparisons showed that yield of A1B3 entry (row space=25 cm, seed rate=30 kg/ha) with 3135 kg/ha dry forage and 5653 kg/ha wet forage was higher than the yields of other entries. Relation of Yield related to rainfall was found to be a polynomial function. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa (Gara Yonjeh)
  • Dryland
  • Medicago sativa
  • Row Spacing
  • seeding rate