بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی‌های کمّی و کیفی علوفه ی ذرت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 عضو هیئت علمی گروه تولیدات دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه

3 کارشناس ارشد زراعت

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر زمان­ های مختلف برداشت بر کیفیت و کمیت علوفه ­ی ذرت دانه ­ای رقم سینگل کراس 704، تحقیقی در سال زراعی 85-1384 در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه زابل انجام گردید. آزمایش به‌صورت طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه زمان مختلف برداشت شامل ظهور اندام­ های نر (1H)، شیری شدن دانه (2H) و خمیری شدن دانه (3H) در چهار تکرار اجرا شد. نتایج تجزیه ­های آماری نشان داد اثر زمان برداشت بر ارتفاع گیاه، درصد وزنی برگ، درصد وزنی ساقه، درصد وزنی بلال، درصد ماده­ ی خشک و عملکرد ماده ­ی خشک در هکتـار معنی­ دار بود و بالاترین ارتفاع گیاه، درصد وزنی بلال، درصد وزنی ماده­ ی خشک و عملکرد ماده ­ی خشک در هکتار در مرحله­ ی 3 H(خمیری شدن دانه) به‌دست آمد. بیشترین مقادیر درصد وزنی برگ، تعداد برگ و درصد وزنی ساقه نیز از مرحله­ ی 1 H(ظهور اندام‌های نر) حاصل شد. تأخیر در برداشت باعث تغییرات کیفی علوفه گردید، به‌طوری‌که باعث افزایش ماده ­ی خشک، درصد چربی، دیواره­ ی سلولی، دیواره­ ی سلولی بدون همی ­سلولز و لیگنین شد. همچنین، میزان کربوهیدارت محلول در آب در مرحله ­ی شیری شدن دانه نسبت به سایر مراحل در حداکثر بود و بعد از آن کاهش شدیدی یافت. غلظت عناصر معدنی موجود در علوفه با تأخیر در برداشت در مراحل مختلف رشد زایشی ثابت بود و تغییرات معنی ­داری در آن­ها مشاهده نگردید. میزان خاکستر و درصد پروتئین خام علوفه بعد از مرحله­ ی ظهور اندام ­های نر در ذرت ثابت بود. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می‌توان بهترین زمان برداشت علوفه جهت افزایش عملکرد کمی و کیفی بهینه­ ی علوفه را مرحله­ ی شیری شدن دانه اعلام نمود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effect Harvest Time on Quantitative and Qualitative Characteristics of Corn (Zea mays L) Forage

نویسندگان [English]

  • A. Ghanbari 1
  • A. Ahmadian 2
  • B. Mir 3
  • E. Arazmjo 3
1 Associate professor, Agronomy and Plant Breeding Dept, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Member of plant productions Dept, Faculty of Torbat heydarie, Torbat heydarie, Iran
3 MSC of Agronomy, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

To study the effects of harvest time on quantity and quality of corn forage, this research was conducted ot University of Zabol in 2005. Experiment carried out in randomized complete block design with four replications and three different harvest times at tassel emergence (H1), milked stage (H2) and dough stage (H3). Result of statistical analysis showed that effect of harvest time on traits like plant height, weight of leaves, stem, ear, dry matter and dry matter yield per hectare were significant. Highest plant, ear weight and dry matter achived from H3 treatment harvest at dough stage. Highest leaf weight, stem and number of leaves achieved from H1 treatment harvest at milk stage. Delayed harvest changed quality of corn forage; and resulted in increases in dry matter, fatty percentage, ADF, ADL and NDF. Highest carbohydrate content obtained in H2 treatment harvest dough stage and then decreased drastically. Concentrations of most nutrients content of the forage at different harvest times were not affected. Ash and crude protein content of forage did not change after H1 treatment. According to the results of this research, in can be concluded that harvesting the forage at mike stage increases both quality and quantity of corn forage. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Harvest time
  • Corn forage
  • Quantity
  • Quality