اثر بسترهای مختلف کاشت در تولید مینی‌تیوبر ارقام مختلف سیب‌زمینی در شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده

این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر تولید مینی­ تیوبر ارقام سیب­ زمینی آگریا و ساوالان درگلخانه شرکت تولید بذر سیب ­زمینی دشت زرین اردبیل در سال 1388 انجام شد. این تحقیق در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه­ ی طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار با دو عامل A شامل دو رقم سیب­ زمینی (ساوالان و آگریا) و عامل B شامل چهار بستر کاشت (بیولان، تراکولت، کوکوپیت و خاک به‌عنوان شاهد) اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس حاصل از اندازه‌گیری صفات مورد مطالعه نشان داد که بین بستر کاشت، رقم و اثرمتقابل رقم × بستر کاشت از لحاظ صفات تعداد و وزن مینی ­تیوبر در مترمربع، متوسط اندازه ­ی مینی ­تیوبر و ارتفاع بوته اختلاف معنی­ دار مشاهده شد. در بستر کاشت تراکولت رقم ساوالان دارای بیشترین تعداد و وزن مینی­ تیوبر در مترمربع و ارتفاع بوته و رقم آگریا دارای بیشترین متوسط اندازه­ ی غده بودند. وزن مینی ­تیوبر در متر مربع با ارتفاع بوته رابطه ­ی مثبت و معنی‌دار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Different Planting Beds on Mini-Tubers Production Two Potato Cultivars in Greenhouse Conditions

نویسنده [English]

  • D. Hassanpanah
Staff Member of Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Center, Ardabil, Iran
چکیده [English]

This research was conducted to evaluate the effects different planting beds on the mini-tuber production Agria and Savalan cultivars of potato in both laboratory and greenhouse of "Ardabil Potato Seed Production Company of Dasht-Zarrin" during 2009. Experiment was factorial based on completely randomized complete block design with three replications and two factors. Factor A consisted of two potato cultivars (Agria and Savalan) and factor B of four planting beds (Biolan, Terracult, Cocopeat and soil as control). Analysis of variance of measured traits showed that differences of planting beds, cultivars and interaction between cultivar × planting bed concerning the number and weight mini-tuber per m2, average size of mini-tuber and plant height were significant. Savalan produced highest mini-tuber number, weight per m2 andplant height, and Agria had the highest average size of mini-tuber when Terracult planting bed was used. Correlation between mini-tuber weight per m2 with plant was positive and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultivar
  • Mini-tuber
  • Plantig bed
  • Potato