اثربخشی خدمات مشاوره ای کشاورزی کارشناسان ناظر طرح گندم به کشاورزان تحت پوشش در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف کلی این تحقیق که از نوع کاربردی و به روش پیمایشی و از نوع توصیفی همبستگی، علی– ارتباطی (استنباطی) است، بررسی اثر بخشی خدمات مشاوره­ای کشاورزی کارشناسان ناظر طرح گندم به کشاورزان تحت پوشش از ابعاد افزایش دانش فنی، مهارت حرفه­ای و نگرش آنها نسبت به کارشناسان ناظر طرح بود. ابزار پژوهش، پرسش­نامه­ ای ساختارمند حاوی سؤالات بسته­ ی پاسخ بود که روایی و پایایی آن تأیید گردید. مقدار ضریب آلفای کرونباخ که نشان­ دهنده­ ی اعتبار پرسش­نامه است، 0.75 به‌دست آمد. جامعه ­ی آماری تحقیق شامل کلیه­ ی کشاورزان تحت پوشش طرح گندم آبی استان آذربایجان غربی بود (6293=N) که از این میان، تعداد 362 نفر به روش نمونه ­گیری طبقه­ ای و خوشه ­ای به­ عنوان نمونه­ ی آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. نتایج به ­دست آمده نشان می ­دهد که خدمات مشاوره­ ای کشاورزی کارشناسان ناظر در بعد افزایش دانش فنی و مهارت حرفه­ ای کشاورزان موثر بوده است. همچنین، یافته ­ها نشان می‌دهد که کشاورزان تحت پوشش خدمات مشاوره ­ای دارای نگرش نسبتاً مساعدی نسبت به کارشناسان ناظر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Agricultural Advisory Services Given to Wheat Farmers through Wheat Farm Monitor Specialists in West Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • S. Rasouli azar 1
  • S. Feli 2
  • Gh. Pezeshki-Rad 3
1 Staff Member of Faculty of Agriculture, Department of Farm management, Islamic Azad University- Mahabad Branch. Mahabad, Iran
2 Ph.D Student of Agriculture Extension and Education, and Member of Young Researchers Club, Garmsar Branch, Gramsar, Iran
3 Associate Prof. Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effectiveness of agricultural advisory services given to wheat farmers through "monitor specialists" of wheat based on farmer's knowledge، skills and attitude toward service given by the specialists to the farmers. The research instrument was structural questionnaire with close-ended questions، where their validity and reliability were confirmed. The target population of this study consisted of all wheat farmers who participated in wheat plan in West Azerbaijan province (N=6293). According to Krejcie and Morgan research's table، a number of 362 people were selected by using statistical sampling in a stratified and cluster randomization methods. Finally 326 questionnaires were filled out and analyzed (n=326). The results of correlation tests and multivariate regression showed that delivered agricultural advisory services delivered to wheat farmers of West Azerbaijan province through wheat monitor specialists to wheat the farmers were effective. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • West Azerbaijan
  • Advisory services
  • Wheat plan
  • Monitor specialist