ارزیابی واکنش برخی ارقام و ژنوتیپ های گوجه فرنگی نسبت به Alternaria tenuissima عامل بیماری لکه موجی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

2 استادیار پژوهش موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

در این تحقیق واکنش ارقام و ژنوتیپ‌های گوجه‌فرنگی نسبت به عامل لکه‌موجی در گلخانه و مزرعه در شرایط آلودگی مصنوعی بررسی گردید. در طول اجرای آزمایش از صفات متعددی شامل شاخص بیماری، میزان پیشرفت آلودگی، درصد گل‌های خشک شده و عملکرد در مزرعه و نیز درصد برگ‌های آلوده، سطح بلایت برگی و شاخص بیماری درگلخانه یادداشت‌برداری به‌عمل آمد. نتایج حاصله نشان داد که در آزمایش گلخانه‌ای ارقام Super 2270، Kingstone،  Kallgiو ژنوتیپ 8403 کمترین میزان آلودگی را نسبت به بیماری داشتند در حالی که رقم Imperial و ژنوتیپ 8406 در این شرایط بیشترین میزان آلودگی را داشتند. در آزمایش مزرعه‌ای ارقام Super 2270، Kingstone، Early Urbano VF و ژنوتیپ 8402 کمترین میزان پیشرفت بیماری و شاخص آلودگی را داشتند و بیشترین میزان آلودگی نیز مربوط به ژنوتیپ‌های 8406، 8405، 8407 و رقم Peto early ch در مزرعه بود. به‌طور کلی، ارقام Super 2270، Early Urbano VF و Kingstone در شرایط گلخانه و مزرعه و ژنوتیپ 8402 در شرایط مزرعه و رقم Kallgi و ژنوتیپ 8403 در شرایط گلخانه با داشتن کمترین میزان آلودگی و شاخص بیماری، مقاومت نسبتاً بالایی نسبت به بیماری لکه موجی گوجه ­فرنگی داشتند. همچنین، رقم Soria با وجود آلودگی بالا نسبت به عامل بیماری، با میانگین عملکرد 91.64 تن در هکتار برتر از سایر ارقام و ژنوتیپ‌ها بوده و از این­ رو به عنوان رقم متحمل نسبت به این بیماری معرفی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Reaction of Some Cultivars and Genotypes of Tomato to Early Blight Disease

نویسندگان [English]

  • R. Hajianfar 1
  • A. Zarbakhsh 2
1 Staff member of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran
2 Assistant Prof., Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

The reaction of 21 tomato varieties and genotypes to alternaria blight were evaluated in greenhouse and field conditions. Genotypes and varieties were inoculated with of this pathogen artificially in both experiments. After inoculation, disease characteristics such as disease index, area under disease progress curve (AUDPC), percent of dried flower and yield in the field and disease index, percent of infected leaves and surfaces of blight on leaves in greenhouse were recorded. Results of greenhouse experiment showed that varieties and genotypes including Super 2270 King stone, Kallgi and 8403 had the least infection to disease. On the other hand, Imperial variety and 8406 genotype exhibited the highest amount of infection. Varieties in the field experiment, including Super 2270, King stone, Early urbano VF, and 8402 genotype, showed the least infection and genotypes like 8405, 8406, 8407 and Peto early ch variety had the highest amount of infection. In both experiments Super 2270, King stone and Early urbano VF varieties were found resistant to be this pathogen, but 8402 genotype was resistant only in the field and 8403 genotype and Kallgi variety were resistant only under greenhouse condition. Soria variety showed a considerable disease spot in both experiment but could produce the highest means of yield about 91.64 ton/ha. in the field, compared to other varieties and genotypes. Hence it is assumed to be the tolerant variety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alternaria tenuissima
  • AUDPC
  • Early blight disease
  • Genotypes
  • Resistance and Tomato