پاسخ شاخص های فیزیولوژیک ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill) به مصرف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 مربی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مصرف کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد و برخی شاخص‏ های فیزیولوژیکی ارقام مختلف گوجه فرنگی، آزمایشی به­ صورت کرت‏ های خرد شده در قالب طرح بلوک ‏های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال زراعی 1393 انجام شد. در این آزمایش از سه نوع کود دامی، شیمیایی و تلفیقی به عنوان عامل اصلی و سه رقم اوربانا، سوپر چیف و سوپر مجار به عنوان عامل فرعی استفاده شدند. شاخص­ های رشد مورد بررسی شامل شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و سرعت ماده­ سازی خالص بودند و نمونه ­ها پس از استقرار گیاه، هر 10روز یک ‏بار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثرات کود و رقم بر این شاخص‏ ها معنی­ دار شدند. بیشترین (3.56) و کمترین (3) شاخص سطح برگ به ترتیب به تیمار کود شیمیایی و کود دامی تعلق داشتند. همچنین، رقم اوربانا نیز با میزان LAI برابر (4) بیشترین و رقم سوپر چیف با LAI برابر (2.78) کمترین شاخص سطح برگ را به خود اختصاص دادند. در این آزمایش، بیشترین سرعت رشد محصول (CGR) در اثر استفاده از تیمارهای کود تلفیقی در رقم اوربانا و کمترین آن در اثر کود دامی در رقم سوپر چیف مشاهده شدند. همچنین، گیاهان تحت تیمار کود شیمیایی بالاترین سرعت رشد نسبی را تولید کردند و گیاهان با تیمارهای کود تلفیقی و کود دامی بعد از آن قرار گرفتند. در انتهای فصل رشد بیشترین عملکرد مربوط به مصرف کود شیمیایی و پس از آن تلفیقی بودند. این آزمایش می‏ تواند در جهت نقش کودهای آلی در تولید مواد غذایی با کمیت و کیفیت مطلوب مورد استفاده کشاورزان این منطقه و سایر مناطق مشابه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Response of Some Physiological Parameters of Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) Varieties to Manure, Chemical Fertilizer and Their Combined Uses

نویسندگان [English]

  • Sajjad Nasiri 1
  • Sohrab Mahmoudi 2
  • Mohammad Ali Behdani 2
  • Alireza Samadzadeh 3
1 M.sc. of Agronomy, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Staff Member, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effects of manure, chemical fertilizers and their combined uses on yield and some physiological parameters of tomato varieties, an experiment was conducted as split plot in a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Faculty of the University of Birjand in 2014. In this experiment fertilizer with 3 levels (manure, chemical fertilizer and their combined uses) asseigned to main plots and three tomato varieties (Orbana, Super chief and Super majar) to sub plots. Physiological parameters under study were LAI, CGR, RGR and NAR which measured every 10 days after the seedling establishment. The results showed significant effects of fertilizer and varieties on these parameters. The highest leaf area index (3.56) was obtained by the used of chemical fertilizers and the lowest (3) by the application of manure. Orbana possessed the highest LAI (4) and Super chief the lowest LAI (2.78). In this experiment, the highest crop growth rate (CGR) belonged to Orbana by the use of combined application of fertilizers and the lowest to Super Chief by the use of manure. Plants treated with chemical fertilizer had the highest relative growth rate (RGR) and those treated with their combined application and manure stood in the lower categories. The highest total tomato yield was related to the use of chemical fertilizer and the lowest to the use of combined fertilizers. The results of this experiment can be used to emphasize the role of organic fertilizers to produce highest tomato yield, both in quantity and quality, in this region and other similar regions in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical Fertilizer
  • leaf area index
  • manure
  • Net assimilation rate
  • Tomato
Adekiya, A.O., and T.M. Agbede. 2009. Growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill) as influenced by poultry manure and NPK fertilizer. Journal of Food and Agriculture. 21(1): 10-20.
 
Agha-alikhani, M., and M. Safari. 2013. Effect of planting date on 3 varieties of surghom physiological indices change process. Journal of Plant Production. 36(1): 63-78.
 
Akbarinia, A., A. Ghalavand, F. Sefidkan, M.B. Rezaei, and E. Sharifi. 2003. Study on the effect of different rates of chemical fertilizer, manure and mixure of them on seed yield and amount of Essence the Ajowan. Journal of Research and Development in Agriculture and Horticulture. (61): 32-41.
 
Al-mohammadi, F., and Y. Al-Zubi. 2011. Soil chemical properties and yield of tomato as influenced by different levels of irrigation water and fertilizer. Journal of Agricultural Science. 13: 289-299.
 
Arshadi, M.J., H.R. Khazaei, and M. Kafi. 2013. Effect of nitrogen bidding using a chlorophyll meter on potato yield, yield components and growth indices. Journalof IranAgriculturalResearch. 11(4): 573-582.
 
Arvin, P., M. Azizi, and A. Soltani. 2009. Comparsion of yield and physiological indices of growth in spring varieties of canola. Seed and Plant Improvment Journal. 3(1): 401-417.
 
Charles, O., O. Haruna, and O. Raphael. 2012. Response of tomato (Lycopersicon esculentum), growth and yield, to rates of mineral and poultry manure application in the Guinea savanna agro-ecological zone in Nigeria. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare Research. 2(2) : 22-35.
Esfahani, M.S.M., M. Sadr zadeh, A. Kavousi, and A. Dabbag Mohammadi nasab. 2005. The effect of different amounts of nitrogen and potassium on yield, yield components and growth of khazar varieties of rice. Iranian Journal of Crop Sciences. 7(3): 226-240.
 
Eshghi sanati, B., J. Daneshian, A. Amiri, and A. Azarpour. 2010. Effect of organic and chemical fertilizers source on physiological indices of hasemi varieties of rice. Second National Conference of agriculture and sustainable development, Opportunities and challenges ahead, 1-2 March, Iran, Islamic Azad University of Shiraz.
 
Fraser, M., R.J. Fleming, I.P. Ohalloran, L.L. Van Etrad, and J.W. Zandstra. 2006. Non nutrient value of manure. Ridgetown College, University of Guelph, Ontario.
 
Gareer, L., and S. Diver. 2000. Organic greenhouse vegetable production. [online]. http://www.attra.org/attarpub/ghveg.html.
 
Ghanbari, A., J. Bardel, and M. Khajeh. 2015. The study of growth, watter relations and yield of cumin under the influence of water quality and green manures. Journal ofCropsEcophysiology. 9(1): 1-20.
 
Ghorbani, R., A. Kouchaki, G. Asadi, and M. Jahan. 2008. The impact aplication of diferent organic fertilizers on growth and yield of tomato in ecological agriculture systems. Journalof IranAgriculturalResearch. 6(1):116-127.
 
Hasanuzzaman, M., K.U. Ahamed, N.M. Rahmatullah, N. Akhter, K. Nahar, and M.L. Rahman. 2010. Plant growth characters and productivity of wetland rice (Oryza sativa L.) as affected by application of different manures. Emirates Journal of Food and Agriculture. 22: 46-58.
 
Hojjatipour, A., B. Jafari Haghigi, and M. Dorostkar. 2013. The impact of the integration of biological and chemical fertilizers on grain yield, yield components and growth indices of wheat. Journal of Plant Ecophysiology. 5(15): 36-48.
 
Hossain, M., M. Sarkar, and S. Paul. 2011. Growth analysis of late transplant amanrice (cv. BR23) raised from tiller seedlings. Libyan Agriculture Research Center Journal International. 2 (6): 265-273.
 
Kochakinezhad, H., Gh. Peyvast Kashi, A. Olfati, and J. Asadi. 2012. A comparison of organic and chemical fertilizer for tomato production. Journal of Organic Systems. 7(2): 14-25.
 
Manoj komar, M.L., M. Sanjaykomar, M. Sutanu, and D. Kumar. 2013. Effect of nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers on the growth, yield and quality of tomato var. Azad T-6. The Asian Journal of Horticulture. 8(2): 616-619.
 
Mehdizadeh, M., E. Izadi Darbandi, H. Naseri Rad, and A. Tobeh. 2013. Growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) as influenced by different organic fertilizers. International Journal of Agronomy and Plant Production. 4(4): 734-738.
 
Modarresi, M., and S. Rastgou. 2013. Yield reaction and some morphological characteristics of different varieties of tomatoes to heat stress. Journal of Iran Crop Science. 44(1): 59-67.
Murmu, K., D.K. Swain, and B.C. Ghosh. 2013. Comparative assessment of conventional and organic nutrient management on crop growth and yield and soil fertility in tomato-sweet corn production system. Australian Journal of Crop Science. 7(11): 1617-1626.
 
Nazeri P., A. Kashani, K. Khavazi, M.R. Ardakani, and M. Mirakhoundi. 2012. Effect of physiological growth Indicators on microbial bio-fertilizers and phosphate contining zinc and phosphorus fertilizer in beans. Journal ofAgronomy and Plant Breeding. 8(3) 112-126.
 
Olaniyi, J.O., and A.T. Ajibola. 2008. Effects of inorganic and organic fertilizers application on the growth, fruit yield and quality of tomato (Lycopersicon lycopersicum). Journal of Applied Biosciences. 8(1): 236-242.
 
Oyewole, C.I., H. Opaluwa, and R. Omale. 2012. Response of tomato (Lycopersicon esculentum): Growth and yield, to rates of mineral and poultry manure application in the Guinea savanna agro-ecological zone in Nigeria. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare. 2(2): 44-57.
 
Paul, S.K., K.S. Rahman, and M.A.R. Sarkar. 2013. Physiological attributtes of transplant aman rice (cv. BRRI dhan52) as affected by tiller sedlings and urea super granules. Progress Agriculture. 24(2): 17 – 27.
 
Sadeghzade-Hemayati, S., D. Taleghani, V. Saednia, S. Khodadadi, H. Nikpanah, and M. Dehghanshoar. 2006. The effects of nitrogen and phosphorous application on physiological parameters of sugar beet seed bearing plants in Ardabil. Journal of Sugarbeet. 22(1): 75-90. (In Persian).
 
Seyed Sharifi, R., A. Javanshir, M.R. Shakiba, K. Golozani, R. Seyed Sharifi, and A. Mohammadi. 2005. Effect of sorghom densities and different interference periods on corn growth analysis. Journal of Wilderness. 1(11): 143-157.
 
Shams, A., G.A. Akbari, M.H. Lebaschi, G.A. Akbari, and H. Zeinali. 2012. Growth index of Thymus daensis as influenced by nitrogen and chemical phosphorus in dry land. Annual of Biological Research. 3(6): 2854-2858.
 
Singh, S., and K.K. Kapoor. 1998. Inoculation with phosphate solubilizing microorganisms and a vesicular arbuscular mycorrhizal fungus improves dry matter yield and nutrient uptake by wheat grown in a sandy soil. Biological Fertility Soils. 28: 139 – 144.
 
Tahami zarandi, M.K., P. Rezvani moghaddam, and M. Jahan. 2010. Comparsion of Comparison of organic and chemical fertilizers effect on yield and essence percent of Basil. Journal of Agroecology. 2(1): 63-74.
 
Tu, C., J.B. Ristaino, and S. Hu. 2006. Soil microbial biomass and activity in organic tomato farming systems: Effects of organic inputs and straw mulching. Soil Biology & Biochemistry. 38: 247-255.
 
Yazdani, M., H. Pirdashti, and M.A. Bahmanyar. 2013. Growth analysis of 604 single cross varieties of maize with different fertilizers. Journal ofCropsEcophysiology. 7(2): 199-214