اثر مالچ‌های غیرزنده ارگانیک و علف‌کش متریبوزین بر مهار علف‌های‌هرز و مقایسه عملکرد گوجه‌فرنگی با استفاده از معادلات گامپرتز و لجستیک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

به منظور مقایسه اثرات چهار نمونه مالچ ارگانیک غیرزنده (شامل مالچ‌های کاه و کلش گندم، خاک اره،کوکوپیت و پیت‌ماس) و علف‌کش متریبوزین بر مهار علف‌های‌هرز و عملکرد گوجه‌فرنگی رقم "CH" آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با هفت تیمار در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال 1391 صورت پذیرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثرات تمامی تیمارهای به کار برده شده بر تمام صفات مورد مطالعه هم در مورد علف‌های-هرز و هم در مورد گوجه‌فرنگی در زمان برداشت محصول با یکدیگر دارای اختلاف آماری در سطح 1% بوده‌اند. نتایج نشان دادند که تمامی تیمارهای مالچ به کار برده شده از لحاظ مهار علف‌های‌هرز در مقایسه با تیمار علف‌کش متریبوزین ضعیف‌تر عمل کردند. در بین تیمارهای مالچ ارگانیک غیرزنده نیز مالچ کاه‌و‌کلش گندم با نشان دادن تعداد 33/62 علف-هرز در واحد سطح ضعیف‌ترین عملکرد را در سرکوب علف‌های‌هرز بروز داد. تمامی تیمارهای مالچ به کار برده شده از لحاظ تراکم علف‌های‌هرز در واحد سطح در مقایسه با تیمار علف‌کش متریبوزین تراکم‌های بالاتری از علف‌های‌هرز را بروز دادند. با استفاده از مقایسه میانگین داده‌ها مشخص شد که تیمار علف‌کش متریبوزین در مقایسه با تمامی تیمارهای مالچ اعمال شده اثر بیشتری بر سرکوب علف‌های‌هرز از طریق جلوگیری از رشد طولی آن‌ها داشته است و با همه تیمارهای مالچ اختلاف آماری معنی‌داری داشت. چهار تیمار مالچ ارگانیک غیرزنده اعمال شده از لحاظ جلوگیری از رشد طولی علف‌های‌هرز در یک سطح عمل کرده و دارای اختلاف آماری معنی‌داری با یکدیگر نبودند. مطابق نتایج به دست آمده بیشترین عملکرد گوجه‌فرنگی در واحد سطح در تیمار مالچ پیت‌ماس (72/5 کیلوگرم در مترمربع) و کمترین مقدار عملکرد در کرت‌های تحت تیمار حضور علف‌هرز(24/1 کیلوگرم در مترمربع) به دست آمد. در بین تیمارهای مالچ تنها مالچ خاک‌اره کارآیی کمتری نسبت به علف‌کش متریبوزین در تولید محصول گوجه‌فرنگی داشت. برای محاسبه درصد عملکرد پیش‌بینی شده در مورد هر کدام از تیمار‌ها تنها مدل گامپرتز کاربرد داشت و فقط زمان آغاز تداخل علف‌های‌هرز وجه تمایز میان تیمارهای اعمال شده بود.‌‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of non-living organic mulches and metribuzin on weed control and compare the performance of tomato yield by using Gompertz and logistic equations

نویسندگان [English]

  • Rouzbeh Zangoueinejad
  • Mohammad Taghi Alebrahim
University of Mohaghegh Ardabili
چکیده [English]

To evaluate the effects of four kinds of organic non-living mulches (include wheat straw, sawdust, coco peat and peat moss mulches) and metribuzin (herbicide treatment) on weed control and yield of tomato cv. "CH" the experiment was designed in randomized complete blocks with 7 treatments in 3 replications in College of Agriculture, Shiraz University in 2012. Analysis of variance revealed the effects of treatments used on all traits both the weeds and in the case of tomatoes at harvest time together has been the difference in the level of 1%. According to the results all mulch treatments showed lower efficiency in weed control than the metribuzin. Also all mulches treatments showed the higher weed density compared to metribuzin. Among non-living organic mulches the wheat straw showed the lowest weed control (62.33 weed/m-2). Based on average data, it was found that metribuzin treatment compared with mulch applied treatments greater effect on suppressing weeds by preventing their growth rate and with all mulch treatments had statistically significant difference. Four non-living organic mulch applied in terms of preventing weed growth rate acted in a level and there is no significant statistical difference. According to the results observed that the highest tomato yield per unit area in peat moss mulch (5.72 kg/m2) and the lowest yield in the weedy plots (1.24 kg/m2). In between treatments sawdust mulch mulch only less efficient than the metribuzin in the production of tomatoes. To calculate the percentage of predicted performance of each of the treatments was applicable only Gompertz model and only since the beginning of weed interference was the difference between the treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • herbicide
  • Non-living mulches
  • Relative yield
  • Weed density
  • Weed height