بررسی امکان کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژن با استفاده از کود زیستی بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ازاد اسلامی واحد دزفول و کارشناس جهاد دانشگاهی واحد استان ایلام

2 دانشگاه ازاد ایت الله آملی

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، گروه زراعت، آمل، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، گروه زراعت، ایلام، ایران

5 دانشجوی دکتری باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

به ‌منظور بررسی امکان کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژنه با استفاده از کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی، در سال 1391در منطقه دره شهر انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل، در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی، با 3 تکرار انجام شد. فاکتور اول کود نیتروژنه؛ از منبع اوره در 3 سطح شامل 0 ، 50 و 100 کیلوگرم نیتروژنه در هکتار و فاکتور دوم کود زیستی نیتروکسین؛ در 3 سطح شامل عدم کاربرد، تلقیح به میزان 1 لیتر به ازای 60 کیلوگرم بذر و محلولپاشی به میزان 3 لیتر به ازاء یک هکتار بود. نتایج این پژوهش نشان داد که پروتئین دانه با تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین به میزان 96/24 درصد بدست آمد که نسبت به تیمار عدم کاربرد 1% افزایش داشت. همچنین مقدار پروتئین بدست آمده در حالت محلولپاشی نیز بیشتر از تیمار عدم کاربرد و اختلاف بین آن‌ها نیز معنا‌دار بود. در مورد اثر متقابل کود اوره و کود زیستی نیز بیشترین و کمترین عملکرد دانه به‌ترتیب در تیمار تلقیح بذر با کود نیتروکسین + مصرف 50 کیلوگرم کود اوره و عدم کاربرد کود زیستی +عدم مصرف کود اوره به مقدار 2046 و 1336 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در تمامی سطوح مصرف نیتروژن بیشترین و کمترین عملکرد دانه در حالت عدم تلقیح و عدم کاربرد بدست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد با کاربرد کود زیستی می توان بخشی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاه لوبیا را تأمین کرد همچنین اگر کود زیستی نیتروکسین همراه با مقادیر پایین تر کود اوره مصرف شود، می تواند در بهبود و افزایش عملکرد کمی و کیفی نقش موثری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explore the possibility of reducing the consumption of chemical fertilizer nitrogen with Biological fertilizer on the morphological and physiological characteristics cowpea

چکیده [English]

In order to explore the possibility of reducing the consumption of nitrogen fertilizer using organic fertilizer on yield and yield components of cowpea, in 2012, was in Darreh shahr area. A factorial experiment in a randomized complete block design with three replications. The factorial experiment was done in a randomized complete block design with three replications. The first factor, which was at 3 levels of urea nitrogen, containing 0, 50 and 100 kg nitrogen per hectare, and the second factor was the biological fertilizer Nitroxin at 3 levels containing no inoculation, inoculation rate of 1 ml per 60 kg seeding and spraying a rate of 3 liters per ha. The results showed that grain protein seed inoculation with bio-fertilizer nitroxin to the 24.96 percent as compared to the treatment of non-application of 1 percent. The amount of protein obtained in application mode is also more than the treatment of the application and the difference between them was significant. The interaction of urea fertilizer and bio-fertilizer, respectively, the highest and the lowest yield in seeds inoculated with 50 kg of urea fertilizer and no fertilizer application biological fertilizer + no fertilizer urea in 2046 and 1336 kg per hectare, respectively. All levels of nitrogen in the highest and the lowest yield was in a state of inoculation and non-application. Generally the results showed that the use of biological fertilizers can be part of the nutrients needed by plants beans provided, Also, if Nitroxin with lower amounts of urea fertilizer consumption, improve and increase the quality and quantity can have an effective role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield components
  • Bio-fertilizer
  • Cowpea
  • nitrogen