امکان استفاده ازدستگاه کلروفیل متر برای تشخیص کمبود نیتروژن در مراحل اولیه رشد توتون در مزرعه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه گنبدگاووس، گنبدگاووس، ایران.

2 دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدگاووس، گنبدگاووس، ایران.

3 استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گنبدگاووس، گنبدگاووس، ایران.

چکیده

نیتروژن یکی از عناصر ضروری در رشد و عامل تعیین کننده‌ای برای عملکرد و کیفیت توتون محسوب می‌شود. از این رو، مقدار و زمان کاربرد کود نیتروژنی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق استفاده از اعداد دستگاه کلروفیل‌متر دستی جهت تعیین شاخص تغذیه نیتروژنی از طریق بررسی روابط آن با میزان عملکرد و صفات کیفی توتون در مراحل مختلف رشد توتون در مزرعه می‌باشد. این تحقیق در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار شامل سه سطح نیتروژن (40،20 و 60 کیلوگرم در هکتار) و سه روش کاربرد نیتروژن (1: دو قسمت از نیتروژن به صورت پایه قبل از کاشت + یک بار سرک، 2: یک قسمت از نیتروژن به صورت پایه قبل از کاشت + دو‌ بار سرک و 3: دو قسمت از نیتروژن به روش نواری + یک بار سرک) همراه با تیمار بدون کود به­عنوان کنترل در 4 تکرار بر روی توتون گرمخانه‌ای رقم کا-326 به مدت دو سال زراعی 1395-1394 در مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش اجرا شد. با استفاده از دستگاه کلروفیل‌متر دستی (SPAD-502) میزان سبزینگی برگ‌های پایین، وسط و بالای بوته و از بخش‌های نوک، وسط و قاعده هر برگ در مراحل 40، 50 و 60 روز پس از نشاکاری قرائت و ثبت گردیدند. همچنین، صفات طول و عرض برگ‌های بالا، وسط و پایین بوته، عملکرد برگ سبز، عملکرد برگ خشک، متوسط قیمت و درآمد ناخالص نیز تعیین شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که با افزایش کاربرد کود نیتروژنی، عملکرد برگ سبز و عملکرد برگ خشک افزایش یافتند و مقادیر افزایش از نظر آماری در سطح یک درصد معنی‌دار بودند. نتایج بررسی روابط بین اعداد کلروفیل‌متر با عملکرد نشان داد که برگ‌های بالای بوته در مرحله 40 روز و برگ‌های وسط بوته در مرحله 50 روز پس از نشاکاری به­ترتیب با ضریب تبیین R2=0.86 و R2=0.89 مناسب­ترین برگ‌ها برای ارزیابی تغذیه نیتروژنی توتون هستند. متوسط قیمت هر کیلوگرم توتون با افزایش مصرف نیتروژن کاهش معنی‌داری نشان داد؛ به­طوری­که حداکثر درآمد به تیمار 20 کیلوگرم نیتروژن و تقسیط سه مرحله‌ای مربوط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Possible Use of the Chlorophyll Meter for Diagnosing Nitrogen Deficiency in Early Growth Stage of Tobacco under Field Condition

نویسندگان [English]

 • Mohammadtaghi shamelrostami 1
 • Abbas Biabani 2
 • Abdollatif Gholizadeh 3
 • Hosein Sabouri 2
 • Ebrahim Golamalipour Alamdari 3
1 Ph.D. Student, Department of Agronomy, University of Gonbad Cavous, Gonbad Cavous, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agronomy, Department of Agronomy, University of Gonbad Cavous, Gonbad Cavous, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agronomy, Department of Agronomy, University of Gonbad Cavous, Gonbad Cavous, Iran.
چکیده [English]

Nitrogen is one of the most essential nutritional element in growth and a determining factor in tobacco yield. Therefor, rate and timing of nitrogen application is very important for growth of this plant. The purpose of this study is to use SPAD values to estimate nitrogen usage through correlation of SPAD value with yield and quality traits at different growth stages of tobacco. This study was conducted in a randomized complete block design on flue cured tobacco (K-326 cultivar) in Tirtash Tobacco Research and Education Center for two years (2015 and 2016). Treatments consisted of three nitrogen level (20, 40 and 60 kg.ha-1) and three application methods of nitrogen (1- two parts of nitrogen broadcasted before planting + one part of nitrogen as side dressing, 2- one part of nitrogen before planting + one part as first side dressing + one part as second side dressing, 3- two parts of nitrogen fertilizer as strip application + one part as side dressing) and a control (without fertilizer treatment). Chlorophyll meter (SPAD-502) was used in 40, 50 and 60 days after planting for greenness of lower, middle and upper leaves and various parts of the leaves (top, middle and bottom). During the growing season, length and width of upper, middle and lower leaves, green and dry leaf weights, average price and gross income were determined. The results showed that green and dry leaf weights were increased by increasing nitrogen application and this was significant at %1 probability level. The highest correlation between SPAD value and upper leaves yields of 40 days transplanting was R2=0.86 and middle leaves yield after 50 days of transplanting was R2=0.89 which were the best leaves for estimating tobacco nitrogen usage. Average price of tobacco was decreased as nitrogen use increased and highest gross income was obtained by using 20 kg nitrogen with 3 split applications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • chemical quality
 • Chlorophyll meter
 • Flue Cured Tobacco
 • Tobacco yield
 • · Akehurst, B.C. 1981. Tobacco. Second edition. Tropical Agricultural Series, Longman Inc, New York.
 • · Anon. 2001. The determination of site specific and effective sowing and transplanting dates for Burley tobacco by utilizing crop weather models, Annual Report. P.63-67.
 • · Anonymous. 2010. Determination of reducing carbohydrates in tobacco by continuous flow analysis. Coresta Recommended Methods. N 38. www.coresta.org,
 • · Anonymous. 2010. Determination of total alkaloids (as nicotine) in tobacco by continuous flow analysis. Coresta Recommended Methods. N 35. www.coresta.org,
 • · Borges, A., R. Morejón, A. Izquierdo, E. Ortega, and R. Rodes. 2012. Nitrogen fertilization for optimizing the quality and yield of shade grown Cuban cigar tobacco: required nitrogen amounts, application schedules, adequate leaf nitrogen levels, and early season diagnostic tests. Beiträge zur Tabakforschung/ Contributions to Tobacco Research. 25(1): 336-349.
 • · Castelli, F., E. Ceotto, and R. Contillo. 2011. Reduced N supply limits the nitrate content of flue-cured tobacco. Agronomy for Sustainable Development. 31:329–335.
 • · De Roton, C., J. Tancogne, and R. Bazin. 1997. Effect of maturity on the leaf characteristics of flue-cured varieties K326. ITB 31612. In CORESTA Congress, Agro-Photo Groups. Vol. 3. Montreux.
 • · Fischer S., B. Spiegelhalder, and R. Preussmann. 1989. Preformed tobacco specific nitrosamines in tobacco - role of nitrate and influence of tobacco type. Carcinogenesis. 10: 1511–1517.
 • · Gholizadeh, R., N. Mohammadian, S.M. Roshan Sadeghi, and H. Dorodian. 2012. Annals of Biological Research. 3(11): 5323-5349. (In Persian).
 • · Guang, Sh.H., Y. Wenjun, Ch. Weimin, L. Jianjun, Zh. Hua, Z. Jun, and W. Wang. 2010. Effects of SPAD value-based field nitrogen management on yield, quality and nitrogen fertilizer utilization of flue-cured tobacco. Tobacco Science and Technology. 3: 51-55
 • · Haghighi, H., M. Sam Daliri, H.R. Mobaser, and A. Moosavi. 2011. Effect of different nitrogen and potassium fertilizer levels on quality and quantity yield of flue-cured tobacco (Coker 347). World Applied Sciences Journal. 15(7): 941-946. (In Persian).
 • · Hawks, S.N. 1970. Principles of flue-cured tobacco production. Second Edition. Research Bulletin No: 427.
 • · Hawks, S.N., and W.K. Collins. 1983. Principles of flue-cured tobacco production. 1st Edition, N.C. State University, Raleigh, NC, USA.
 • · Hoffmann, D., and S.S. Hecht. 1985. Nicotine-derived N-Nitrosamines and tobacco-related cancer: current status and future directions. Cancer Res. 45: 935–944.
 • · Hoffmann, D., M.V. Djordjevic, and I. Hoffmann. 1997. The changing cigarette. Preventive Medicine. 26: 427–434.
 • · Hosseinzadeh Fashalami, N., Z. Shahadati moghaddam, Gh. Kiani, M.R. Salavati, P. Zamani, A.R. Mahdavi, and R. Alinejad. 2008. Investigation of genetic diversity among different oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) varieties using multivariate methods. Journal of Crop Breeding. 7(15): 126-134. (In Persian)
 • · Jiao, F.C., B.G. Xiazo, H.Q. Yu, Y.H. Zhang, and X.P. LU. 2007. Gray correlation analysis on the main agronomic characters and yield of the flue-cured tobacco. Journal of Hunan Agricultural University (Natural Sciences). 5: 564-567
 • · Juśko, A.K., and B. Kościk. 2002. Possible use of the chlorophyll meter (SPAD-502) for evaluating nitrogen nutrition of the virginia tobacco. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Agronomy volume 5 issue 1. Available online http://www.ejpau.media.pl.
 • · Kim, Y.K., and J.S. Hong. 1984. Effect of different transplanting times on yield, and polyphenol composition and content in burley tobacco. Tobacco Science. 6: 13-18.
 • · Li, F.L.Zh., J. Chun, J. Wang, L. Liu, T. Yang, C. Shi Jin-lin, and X. Wei. 2009. Diagnosis of nitrogen nutrition of flue-cured tobacco with chlorophyll meter. Acta Metallurgica Sinica. 13(1): 136- 142.
 • · Li, W., S. Chen, W. Zeng, R. Jiang, C. Li, and F. Zhang. 2008. Relationship of nitrogen rates and nitrogen nutrition of flue-cured tobacco. Chinese Tobacco Science. 4: 008
 • · Liu, Y., and M. Fan. 2012. Application feasibility of SPAD-502 in diagnosis of potato nitrogen nutrient status. Chinese Potato Journal. 26(1): 45-48
 • · Lu, X.X., and J.L. Shi. 2010. Dynamic changes of chlorophyll content during growth of flue-cured tobacco fields. Southwest China Journal of Agricultural Sciences. 23. 2: 368-370
 • · MacKown, C.T., and T.G. Sutton. 1998. Using early-season leaf traits to predict nitrogen sufficiency of burley tobacco. Agronomy Journal. 90(1): 21-27.
 • · Moustakas, N.K., and H. Ntzanis. 2005. Dry matter accumulation and nutrient uptake in flue-cured tobacco (Nicotiana tabacum L.). Field Crops Research. 94: 1–13.
 • · Nielsen, M.T., and D.L. Davis. 1999. Tobacco: production, chemistry, and technology. Blackwell Publishing Ltd., Oxford, UK. 467 p.
 • · North Carolina Cooperative Extension Service. 2013. Flue-cured tobacco guide. Published by North Carolina Cooperative Extension Service. 214 pp.
 • · Reed, D., S. Johnson, J. Semtner, and A. Wilkinson. 2012. Flue-cured tobacco production guide. Virginia Bright Flue-Cured Tobacco Board.
 • · Sazgar, P., and S. Ghaffarian. 1994. Effect of fertilizer on increasing the quantity and quality of tobacco. (Translation). Tirtash Tobacco Research Institute. (In Persian).
 • · Soltani, A. 2010. Re- consideration of application of statistical. Publications Jahad University of Mashhad. (In Persian).
 • · Walch-Liu, P., G. Neumann, F. Bangerth, and C. Engles. 2000. Rapid effects of nitrogen form on leaf morphogenesis in tobacco. Journal of Experimental Botany, 51(343): 227-237.
 • · Xu, Z.L., Y.M. Yang, X.P. Lu, and J. Cui. 2010. Changing characteristics of chlorophyll SPAD value in different flue-cured tobacco cultivars. Journal of Hunan Agricultural University.  5: 499-501
 • · Yamamoto, A., T. Nakamura, J.J. Adu-Gyamfi, and M. Saigusa. 2002. Relationship between chlorophyll content in leaves of sorghum and pigeonpea determined by extraction method and by chlorophyll meter (SPAD-502). Journal of Plant Nutrition. 25(10): 2295-2301.
 • · Yin-shui, L., Y.U. Chang-bing, L.I.A.O. Xing, H.U. Xiao-jia, X.I.E. Li-hua, Z.H.A.N.G. Shu-jie, C.H.E. Zhi, L.I.A.O. Xiang-sheng, and L.U. Jian-wei. 2012. Applicability of three rapid methods of nitrogen nutrition diagnosis on rapeseed. Chinese Journal of Oil Crop Sciences. 34(5): 508-513.
 • · Zhu, J., B.P. Xiao, X.P. Lu, Y.F. Bai, and Y.P. Li. 2006. Genetic and correlation analysis for agronomic traits in flue-cured tobacco (Nicotiana tabacum L.). College of Agriculture and Biotechnology.Yi Chuan Hereditas. 28(3): 317-323.