بررسی اثر محلول پاشی کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و کیفیت اسانس گیاه بادرنجبویه (Melissa Officinalis L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران،

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران،

3 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

4 گروه دامپزشکی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

چکیده

بادرنجبویه گیاهی بوته‌ای معطر و چند ساله با خواص دارویی و بیولوژیکی است که پراکنش عمده آن مربوط به منطقه مدیترانه و آسیا می‌باشد. اثرات محلول‌پاشی ابتدای دوره رشد ترکیبات اسید سالیسیلیک (50، 100، 150 و 200 میلی‌گرم در لیتر) و کیتوزان (50، 100، 150 و 200 میلی‌گرم در لیتر) بر صفات رویشی، درصد اسانس و ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه بادرنجبویه در دو مرحله مختلف برداشت (چهار برگی و گلدهی) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بالاترین مقدار شاخص کلروفیل از تیمارهای محلول‌پاشی 150 و 200 میلی‌گرم در لیتر کیتوزان بدست آمد. استفاده از کیتوزان (تمام غلظت‌ها) به طور قابل توجهی ارتفاع گیاه بادرنجبویه را در مقایسه با تیمار عدم محلول‌پاشی بهبود بخشید. وزن خشک برگ و وزن خشک کل گیاه با افزایش غلظت‌های اسید سالیسیلیک و کیتوزان افزایش یافت. میزان ترکیبات اسانس بادرنجبویه (citronellal, caryophyllene, linalool, carvacrol, α-pinene, geraniol) در مرحله برداشت گلدهی، به طور قابل توجهی بالاتر از مرحله برداشت چهار برگی بود. همچنین محلول‌پاشی کیتوزان نسبت به اسید سالیسیلیک در افزایش میزان ترکیبات اسانس بادرنجبویه موثرتر بود. محتوای اسانس در مرحله برداشت چهار برگی بین 07/0 و 09/0 درصد و در مرحله برداشت گلدهی بین 3/0 و 52/0 درصد متغیر بود. بیشترین مقدار اسانس (52/0 درصد) از مرحله برداشت گلدهی با محلول پاشی 200 میلی‌گرم در لیتر کیتوزان بدست آمد. یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که اسید سالیسیلیک و کیتوزان هر دو از پتانسیل اسید سالیسیلیک و کیتوزان هر دو از پتانسیل بالایی در تولید زیست توده و افزایش ترکیبات شیمیایی اسانس در گیاه بادرنجبویه برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of foliar application of chitosan and salicylic acid on morphological traits and essential oil quality of lemon balm (Melissa Officinalis L.)

نویسندگان [English]

  • Negin Safari Kamal Abadi 1
  • Nasser Mohebalipour 2
  • Mehdi Oraei 3
  • Hasan Nourafcan 1
  • Asad Asadi 4
1 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran,
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran,
3 Department of Horticultural Science, Faculty of Agriculture, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
4 Department of Veterinary Medicine, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
چکیده [English]

Lemon balm is an aromatic and perennial bushy plant with interesting pharmacological and biological properties, which extensively distributed in the Mediterranean region and Asia. The effects of salicylic acid (50, 100, 150 and 200 mg/L) and chitosan (50, 100, 150 and 200 mg/L) foliar application on plant parameters, essential oil and chemical compositions of lemon balm at two different harvest stages (seedling and flowering) were evaluated. The results showed that the highest values of chlorophyll index obtained from foliar application of 150 and 200 mg/L chitosan. Application of chitosan (all concentration levels) significantly improved the plant height of lemon balm compared with the control. Leaf and total dry weight per plant increased with increasing in salicylic acid and chitosan concentrations. The essential oil compounds of lemon balm (citronellal, caryophyllene, linalool, carvacrol, α-pinene, geraniol) at flowering harvest stage were significantly higher than the seedling harvest stage. Foliar application of chitosan was more effective than salicylic acid in increasing essential oil compounds of lemon balm. The essential oil content ranged between 0.07% and 0.09% in the seedling harvest stage and between 0.30% and 0.52% in the flowering harvest stage. The highest value of essential oil (0.52%) was recorded from the flowering harvest stage with foliar application of 200 mg/L chitosan. The findings of the current study showed that both elicitors possess strong potential in biomass production and enhancement of essential oil compounds in lemon balm. The findings of the current study showed that both elicitors possess strong potential in biomass production and enhancement of essential oil compounds in lemon balm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass production
  • biostimulants
  • Chlorophyll index
  • Essential oil
  • Lemon Balm