دوره و شماره: دوره 9، 3(35) پاییز - شماره پیاپی 35، پاییز 1394، صفحه 337-502 
7. پاسخ برخی خصوصیات زراعی ارقام کلزا به کود نیتروژن و تاریخ کاشت

صفحه 429-446

سعید صفی‌خانی؛ عباس بیایانی؛ ابوالفضل فرجی؛ علی راحمی کاریزکی؛ عبدالطیف قلی زاده