دوره و شماره: دوره 9، 2(34) تابستان - شماره پیاپی 34، تابستان 1394، صفحه 177-336 
2. تاثیر نظام های مختلف کشت بر حاصلخیزی خاک شالیزار

صفحه 191-202

علی اکبر تبریزی؛ قربان نورمحمدی؛ حمیدرضا مبصر


9. تاثیر پرایمینگ فیزیکی بذر بر برخی ویژگی های زراعی و درصد آلکالوئید گیاه دارویی تاتوره

صفحه 293-306

سحر باصرکوچه باغ؛ فرهاد فرح وش؛ بهرام میرشکاری؛ فرخ رحیم زاده خویی؛ حمداله کاظمی اربط


11. اثرات محلول پاشی گوگرد، نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد کرچک در شرایط کمبود آب

صفحه 323-336

مجید موسوی؛ امیررضا صادقی بختوری؛ بهمن پاسبان اسلام؛ سمیرا سامع اندابجدید؛ حمید محمدی