دوره و شماره: دوره 9، 1(33) بهار - شماره پیاپی 33، بهار 1394، صفحه 1-176 
6. رابطه بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت تحت شرایط مختلف آبیاری

صفحه 93-108

جمیله سیدزوار؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد؛ علی بنده حق


7. اثر سایه اندازی بر برخی صفات مهم فیزیولوژیک در عدس

صفحه 109-122

فرشته دارابی؛ علی حاتمی؛ محمدجواد زارع؛ رحیم ناصری