دوره و شماره: دوره 8، 4(32) زمستان - شماره پیاپی 32، زمستان 1393، صفحه 407-578 
3. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا در کشت مخلوط نواری گندم-کلزا تحت تاثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک

صفحه 437-450

راشین امیرمردفر؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ یعقوب راعی؛ صمد خاقانی نیا؛ روح اله امینی؛ سید حامد طباطباء وکیلی


5. تأثیر قارچ تریکودرما هارزیانوم (Trichoderma harzianum) و کادمیوم بر شاخص تحمل و عملکرد جو (Hordeum vulgare L)

صفحه 465-482

فاطمه تقوی قاسمخیلی؛ همت اله پیردشتی؛ محمدعلی بهمنیار؛ محمدعلی تاجیک


6. نقش سوپرجاذب A200 بر عملکرد توتون بارلی 21 در تیمارهای آبیاری

صفحه 483-498

مهرداد مولوی؛ سلیمان محمدی؛ سوران شرفی؛ اسماعیل نامور رضایی


11. اثر کودهای آلی و تاریخ کاشت بر ارقام ماش درمرحله ی رشد اولیه

صفحه 567-578

محمد گیلک حکیم آبادی؛ جعفر مسعود سینکی؛ علیرضا دشتبان؛ عباسعلی نوری نیا