دوره و شماره: دوره 7، 3(27) پاییز - شماره پیاپی 27، پاییز 1392، صفحه 241-372 
1. اثر تاریخ‌های کاشت بر عملکرد دانه و صفات رویشی ارقام کلزا در منطقه ایلام

صفحه 241-258

غلامرضا طهماسبی؛ سید عطا اله سیادت؛ محمد مهدی پورسیاه بیدی؛ رحیم ناصری


3. اثر کود زیستی فسفاته بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704 در شرایط تنش کم آبی

صفحه 277-286

فاطمه میرشکاری؛ پریسا ناظری؛ مجتبی میرآخوری؛ نعیم جمشیدی؛ مهدی غفاری؛ امیرحسین مرکزی


4. اثر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی مرتبط با عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام کلزا

صفحه 287-300

محمد اسگندری کردلر؛ بهمن پاسبان اسلام؛ سیدعلی موسوی زاده؛ محسن رشدی


5. اثر محلول‌پاشی کلات مس بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم جو

صفحه 301-314

علی قدرتی آزادی؛ رضا صدرآبادی حقیقی؛ کیومرث بخش کلارستاقی


7. اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان رنگیزه ها و فلورسانس کلروفیل ارقام کنجد تحت شرایط قطع آبیاری

صفحه 327-340

ابراهیم باقری؛ جعفر مسعود سینکی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عابدینی اسفهلانی