دوره و شماره: دوره 6، 2(22) تابستان - شماره پیاپی 22، پاییز 1391، صفحه 111-234 
1. ارزیابی کشت مخلوط سیب زمینی و لوبیا چیتی

صفحه 111-126

علی نصراله زاده اصل؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ محمد مقدم؛ عزیز جوانشیر


6. اثر مدیـریت زراعی بر تغـذیه نیتروژنی و عملکرد کلزا (Brassica napus L) در گرگان

صفحه 185-200

علیرضا بهدادیان؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حسین عجم نوروزی