دوره و شماره: دوره 5، 1(17) بهار - شماره پیاپی 17، بهار 1390، صفحه 1-110 
2. بررسی عملکرد بذر و صفات مؤثر بر آن در ژنوتیپ های یونجه

صفحه 15-26

پیام حاذق جعفری؛ فرید نورمند مؤید؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ سعید اهری زاد؛ پیمان بهروز


5. اثرات کنترل شیمیایی علف های هرز در رژیم های آبیاری مختلف بر بیوماس علف های هرز و عملکرد گلرنگ

صفحه 53-64

مسعود متین فر؛ سعید سیف زاده؛ امیرحسین شیرانی راد؛ محمدعلی باغستانی؛ مهرداد متین فر


7. اثر محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L)

صفحه 79-88

محسن سوقانی؛ فرزاد پاک نژاد؛ ایمان نادعلی؛ فرامرز الهی پناه؛ مهدی غفاری