دوره و شماره: دوره 4، 4(16) زمستان - شماره پیاپی 16، زمستان 1389، صفحه 1-150 
2. اثر تنش خشکی قبل و بعد از گلدهی بر روند تجمع ماده ی خشک دانه‌ها در 4 رقم زمستانه ی گندم آبی

صفحه 19-28

شهرام الیاسی؛ داود ارادتمند اصلی؛ ابراهیم روحی؛ عادل سی و سه مرده


5. تنوع ژنتیکی در برخی صفات توده‌های بومی شنبلیله ایرانی

صفحه 55-70

پژمان مرادی؛ محمدرضا حسن دخت؛ عبدالکریم کاشی


9. ارزیابی پایداری عملکرد لاین های امید بخش برنج

صفحه 109-120

معصومه نعمانی؛ ورهرام رشیدی؛ شاپور عبدالهی؛ حسین رحیم سروش