دوره و شماره: دوره 4، 2(14) تابستان - شماره پیاپی 14، تابستان 1389، صفحه 1-102 
1. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سویا

صفحه 1-14

مسلم عبدی پور؛ عبدالحمید رضائی؛ سعدالله هوشمند؛ فایز رئیسی


3. واکنش لاین‌های اینبرد نوترکیب گندم نان به شرایط کم آبی

صفحه 27-40

ندا ظفر نادری؛ سعید اهری‌زاد؛ مهرداد یارنیا؛ سیدابوالقاسم محمدی


4. ارزیابی لاین های گندم نان بهاره (Triticum aestivum L) و گروه‌بندی آنها براساس شاخص‌های زراعی

صفحه 41-52

علیرضا تاری نژاد؛ اعظم دریانی؛ سعید اهری زاد؛ فرهاد فرح وش؛ حسن خانزاده


5. ارزیابی لاین های گندم دوروم بهاره برای تحمل به سرمای اول فصل از طریق کشت زودتر از موعد

صفحه 53-64

ورهرام رشیدی؛ ناصر عفت دوست؛ عبدالرضا بیرون آرا؛ احمد بابازاده؛ لقا مقدسی