دوره و شماره: دوره 10، 2(38) تابستان - شماره پیاپی 38، تابستان 1395، صفحه 283-540 
2. روند رشد پیاز و اندام هوایی موسیر (.Allium altissimum Regel) در سطوح کود فسفره و تراکم

صفحه 297-310

محمد خیرخواه؛ فاطمه محمدخانی؛ علیرضا دادخواه؛ محمود قربانزاده نقاب


7. برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی جو (Hordeum vulgare L) تحت تاثیر کودهای نیتروژنی و فسفره

صفحه 371-384

الناز فرج زاده معماری تبریزی؛ مهرداد یارنیا؛ وحید احمدزاده؛ نوشین فرج زاده معماری تبریزی


14. مطالعه سیستم ریشه بذری و نابجای ارقام گندم نان و دوروم

صفحه 477-492

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی