دوره و شماره: دوره 13، 4(52)زمستان - شماره پیاپی 52، زمستان 1398، صفحه 499-638 
5. اثر کاربرد برگی عنصر روی بر عملکرد کمّی و کیفی گندم دیم در شهرستان هشترود

صفحه 571-588

10.30495/jcep.2020.671174

اسماعیل کریمی اصل؛ بهرام میرشکاری؛ عزت اله اسفندیاری؛ فرهاد فرح وش؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار