دوره و شماره: دوره 11، 3(43) پاییز - شماره پیاپی 43، پاییز 1396، صفحه 469-696 
2. تجزیه و تحلیل رشد ارقام باقلا (Vicia faba L.) با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی لجستیک با انجام سرزنی

صفحه 485-502

عارفه علی پور قاسم آباد سفلی؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ‎زری مقدم؛ عباس بیابانی


3. شبیه‌سازی عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف نیتروژن با استفاده از مدل DSSAT

صفحه 503-518

فرزاد پاک نژاد؛ شیدا معیری پور؛ فیاض آقایاری؛ محمدنبی ایلکایی


7. پاسخ ژنوتیپ‌های بابونه (Matricaria Chamomilla L.) به نانو کلات آهن در شرایط متفاوت آبی

صفحه 565-584

حمیده آزاد قوجه بیگلو؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ قاسم پرمون


11. عکس العمل گشنیز (Coriandrum sativum L.) در تراکم های مختلف بوته به مصرف کود نیتروژن

صفحه 637-652

امیر ابراهیمی؛ سیدغلامرضا موسوی؛ محمدجواد ثقه الاسلامی


12. ارزیابی سیستم‎های مختلف کشت بر میزان غلظت عنصر کادمیوم در مراحل رشدی گندم

صفحه 653-666

خوشناز پاینده؛ علیرضا جعفرنژادی؛ علی غلامی؛ علیرضا شکوه فر؛ ابراهیم پناه پور


13. نقش دفعات وجین بر میزان کاهش مصرف علف‌کش در چغندرقند

صفحه 667-684

محمد نوبخت علیزاده سبزواری؛ محمد آرمین؛ متین جامی معینی