اثر بقایای گیاهان پوششی بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک و سرعت سبز شدن سیب زمینی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فرهیخته ی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

4 دانشیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

5 فرهیخته‌ی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

6 دانشجوی کارشناسی، گروه خاک شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود

7 عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج البرز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بقایای گیاهان پوششی زمستانه بر سرعت سبز شدن سیب ­زمینی و درصد کربن آلی، وزن مخصوص ظاهری و دمای خاک در سال زراعی 88- 1387 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.تیمارهای اعمال شده شامل گیاهان پوششی زمستانه چاودار، جو و کلزا هر کدام در دو تراکم کاشت معمول (چاودار و جو ١٩٠ کیلوگرم در هکتار و کلزا ٩ کیلوگرم در هکتار) و سه برابر معمول (چاودار و جو 570 کیلوگرم در هکتار و کلزا 27 کیلوگرم در هکتار) و تیمار شاهد (بدون گیاه پوششی) بودند. نتایج نشان داد چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر، به ترتیب با تولید 1503.5 و1392.2 گرم در متر مربع، بیوماس بیشتری را نسبت به سایر تیمارها داشتند. ویژگی­ های فیزیکوشیمیایی خاک به طور معنی­ داری تحت تأثیر گیاهان پوششی قرار گرفت. به طوری­ که، تیمارهای چاودار، جو و کلزا با تراکم کاشت سه برابر و چاودار با تراکم کاشت معمول، دارای بیشترین میزان درصد کربن آلی خاک بودند و کود سبز چاودار، جو با تراکم کاشت سه برابر و تیمار چاودار با تراکم کاشت معمول به ترتیب 17.3، 18 و 18 درصد وزن مخصوص ظاهری خاک را نسبت به تیمار شاهد (قبل از کشت گیاهان پوششی) کاهش دادند. چاودار و جو با تراکم کاشت سه برابر به ترتیب 12 و 11 درصد میانگین دمای خاک را نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند. افزایش دما در تیمارهای مذکور به ترتیب منجر به افزایش 20 و 12 درصدی سرعت سبز شدن بوته­ های سیب­ زمینی در مقایسه با تیمار شاهد شد. سایر تیمارها تفاوت معنی­ داری در مقایسه با تیمار شاهد نشان ندادند. بقایای گیاهان پوششی از طریق بهبود شرایط خاک سبب افزایش سرعت سبز شدن بوته­ های سیب­ زمینی شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cover Crop Residues on Some Physicochemical Properties of Soil and Emergence Rate of Potato

نویسندگان [English]

 • M. Ghaffari 1
 • G. Ahmadvand 2
 • M.R. Ardakani 3
 • M.R. Mosaddeghi 4
 • F. Yeganehehpoor 5
 • M. Gaffari 6
 • M. Mirakhori 7
1 Former Msc. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran
2 Associate Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Bu Ali Sina, Hamedan, Iran
3 Prof., Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
4 Associate Prof., Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Sanati Isfahan, Isfahan, Iran
5 Former Msc. Student of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
6 B.D. Student of Soil Science, Faculty of Agriculture, University of Shahrood, Shahrood, Iran
7 Member of Young Researchers Club, Karaj Brach, Islamic Azad University, Karaj, Alborz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study, was to evaluate the effect of winter cover crop residues on speed of seed  potato emergence and percentage of organic carbon, soil specific weight and soil temperature. An experiment was carried out at the Research Farm of Agriculture Faculty, Bu-AliSinaUniversity, in 2008-2009. The experiment was a randomized complete block design with three replications. Winter cover crops consisted of rye, barley and oilseed rape, each one with common plant density (rye and barley at 190 kg.ha-1 and oilseed rape at 9 kg.ha-1) and triple plant densities(rye and barley 570 kg.ha-1 and oilseed rape, 27 kg.ha-1) and control (without cover crop). The results showed that rye and barley with triple plant densities produced higher biomass (1503.5 and 1392.2 g/m2, respectively) than other treatments.Soil physicochemical properties were affected significantly by using cover crops. Rye, barley, and oilseed rape with triple rate and rye with common rape of plant densities produced, the highest organic carbon. Green manure of rye and barley with triple and rye with common rate plant densities, reduced soil specific weights by 17.3, 18 and 18 percent as compared with the control treatment (without cover crop planting). Rye and barley with triple plant densities increased average soil temperature by 12 and 11 percent respectively in comparison with control treatment. These treatments increased speed of seed potato emergence by 20 and 12 percent respectively as compared with that of control treatment, respectively. Other treatments showed no significant difference as compared to control. Cover crop residues increased plants speed of seed potato emergence through improving soil conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • barley
 • Cover crop
 • Oilseed rape
 • Physicochemical properties of soil
 • Rye